Medzinárodná vedecká konferencia: Insolvencia - efektívna eliminácia protiprávnych konaní

dňa 29. septembra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave


25. 07. 2017 09.47 hod.
 
 
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

 

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

 

Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach

 

ktorá sa uskutoční dňa

29. septembra 2017

v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu APVV č. 15-0740.

 

Cieľom konferencie je zameranie na nasledovný okruh problémov:

- oblasť obchodného práva so zameraním na podmienky konkurzu a reštrukturalizácie,

- oblasť trestného práva s dôrazom na protiprávne konania spojené s konkurzom a reštrukturalizáciou,

- zhodnotenie možných rizikových faktorov v spoločnosti vytvárajúcich prostredie pre rozvoj protiprávnej činnosti súvisiacej s insolvenciou a poškodzujúcej veriteľov,

- obete predmetnej trestnej činnosti,

- súvisiace legislatívne problémy v trestnej a netrestnej oblasti, návrhy de lege ferenda v oblasti trestného, obchodného a finančného práva vo vzťahu k zabezpečeniu vyšších štandardov ochrany veriteľov a účastníkov právno-ekonomických vzťahov,

- porušenia zákonných či zmluvných povinností v ekonomických vzťahoch  a možnosti ich sankcionovania,

- zabezpečenie procesnej efektívnosti pri postihovaní uvedených protiprávnych konaní,

- efektívnosť využívania súčasných nástrojov vyšetrovania,

- finančné vyšetrovanie,

- súvisiace problémy.

 

V prípade záujmu o účasť na konferencii prosíme o zaslanie prihlášky s uvedením mena a priezviska, pracoviska a názvu príspevku do 10. septembra 2017 na emailovú adresu: sona.tomanovaflaw.uniba.sk

 

Účasť na konferencii je bez poplatku. Pre účastníkov je zabezpečený obed. Cestovné a iné náklady si hradia účastníci sami. V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na uvedených mailových adresách:

andrej.belesflaw.uniba.sk

denisa.hamranovaflaw.uniba.sk  

 

Príspevok je potrebné odovzdať do 15. októbra 2017 zaslaním na mailovú adresu sona.tomanovaflaw.uniba.sk.

Vzor príspevku bude zaslaný prihláseným uchádzačom na emailovú adresu. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník. Vybrané príspevky budú publikované v mimoriadnom čísle vedeckého časopisu Acta Facultatis Iuridicae (AFI), ktorý vydáva Právnická fakulta Univerzity Komenského:

https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/vydavatelska-cinnost/

 

Odborní garanti konferencie:

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

doc. JUDr. Prokeinová, PhD.

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie:

JUDr. Radovan Blažek, PhD.

JUDr. Andrej Beleš

JUDr. Denisa Hamranová

JUDr. Jakub Ľorko

JUDr. Marek Mezei