Katalóg stáží na akademický rok 2017/2018

Aj v budúcom akademickom roku prinášame bohatú ponuku stáží, prihláste sa už dnes!


30. 05. 2017 10.17 hod.

Vážení študenti, 

od dnešného dňa spúšťame prihlasovanie na stáže v budúcom akademickom roku. Máme pre Vás dva katalógy - jeden všeobecný a druhý, ktorý sa týka len stáží na súdoch. 

Podmienky sú nasledovné:

1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.vesela@flaw.uniba.sk.

2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 23. júna 2017 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!

3. Najneskôr do dňa 30. júna 2017 budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.

4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.

5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza.

6. Stáž s kreditovým hodnotením môže študent absolvovať len raz v bakalárskom študijnom programe a raz v magisterskom študijnom programe. To nebráni opätovnému vykonaniu stáže v rámci jedného stupňa štúdia, bez kreditového ohodnotenia a bez zápisu predmetu do AIS-u. 

Katalógy: VŠEOBECNÝ KATALÓG a KATALÓG SÚDOV

Prihlášku nájdete TU.

Zároveň Vám odporúčame aj naďalej sledovať stránku fakulty, nakoľko je pravdepodobné, že sa ponuka stáží bude ešte rozširovať.