Stáž na Najvyššom súde SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky a Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, ponúkajú študentom II. stupňa štúdia na PraF UK možnosť absolvovať stáž pri správnom kolégiu NS SR.


20. 09. 2016 21.01 hod.

V rámci stáže bude stážista pridelený k niektorému z predsedov senátov alebo sudcov kolégia a na základe jeho pokynov (príp. pokynov povereného zamestnanca súdu) bude vykonávať pomocné odborné činnosti, napr. vyhľadávanie relevantných ustanovení prameňov práva, preklady rozhodnutí európskych súdnych orgánov, vypracúvanie analýz a rozborov, návrhov rozhodnutí a pod.

Dĺžka stáže bude najmenej 40 hodín. Presná dĺžka trvania stáže konkrétneho stážistu a časový rozvrh bude určený dohodou medzi súdom a stážistom (upozorňujeme však, že k stáži je potrebné pristupovať zodpovedne a od vybratých uchádzačov očakávame flexibilitu a ochotu prispôsobiť sa potrebám súdu).

Začiatok stáže očakávame v októbri 2016. Po absolvovaní stáže vydá súd stážistovi osvedčenie o jej absolvovaní.

Záujemca sa musí do výberového konania na stáž prihlásiť mailom zaslaným na adresu juraj.vacok@flaw.uniba.sk najneskôr do 3. 10. 2016 do 12:00 hod., s uvedením mena, priezviska a ročníka štúdia. V predmete správy je potrebné uviesť slová „Stáž na NS SR“.

Prihlásení študenti sa zúčastnia výberového konania, ktoré sa uskutoční pravdepodobne 5. 10. 2016 (o termíne, presnom čase a mieste budú uchádzači informovaní mailom a oznamom zverejneným na webe a na nástenke katedry).

V rámci výberového konania budú uchádzači hodnotení na základe nasledovných podkladov:

  • písomné riešenie prípadu zo správneho práva (treba si doniesť nekomentovaný Správny súdny poriadok)
  • dotazník obsahujúci údaje o uchádzačovi relevantné z hľadiska výberu.

Do výberového konania budú zaradení výlučne uchádzači, ktorí sa doň vopred prihlásia e-mailom a uvedú požadované údaje.

V prípade záujmu o bližšie informácie sa obráťte osobne alebo prostredníctvom mailu na doc. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. alebo na Mgr. Jána Škrobáka, PhD.

KSaEP