Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode PraF UK

voľby sa uskutočnia dňa 26. októbra 2017 v čase od 09.00 do 14.00 hod.


05. 10. 2017 10.36 hod.

 

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“), na základe uznesenia Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 1/2017 p.r. dňa 4. októbra 2017, v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 10/2008) a Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 4/2015) (ďalej len „volebné zásady“)

vyhlasuje doplňovacie voľby vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len „PraF UK“) do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“),

ktoré sa uskutočnia dňa 26. októbra 2017 v čase od 09.00 do 14.00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6, za nasledujúcich podmienok:

a) doplňovacími voľbami sa zvolí jeden zástupca študentskej časti akademickej obce PraF UK;

b) právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce PraF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce PraF UK, a to z členov študentskej časti akademickej obce PraF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

c) návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

3. meno a priezvisko kandidáta,

4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do AS UK;

 

d) návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou musí byť podaný tajomníčke senátu JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne PraF UK najneskôr do 20. októbra 2017 do 12.00 hod.;

 

Na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada.

 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave,
Právnickej fakulty