Zmena termínu konania doplňovacích volieb do AS PraF UK

Voľby sa uskutočnia dňa 26. októbra 2017 v čase od 9.00 do 14.00 hod.


18. 09. 2017 18.03 hod.

 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) si dovoľuje oznámiť, že 

doplňovacie voľby na uvoľnené miesto člena Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „senát“), ktorými sa zvolí zástupca Katedry občianskeho práva

sa uskutočnia dňa 26. októbra 2017 v čase od 09. 00 do 14. 00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „fakulta“) v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6.

Návrhy na kandidátov boli v súlade s uznesením predsedníctva AS PraF UK č. 1/P-I/2017 prijímané do 28. septembra 2017 do 12. 00 hod..

Mená kandidátov budú v dostatočnom predstihu zverejnené.

 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave
Právnickej fakulty