Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018 vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Voľby sa uskutočnia dňa 18.10.2016 v miestnosti č. 326 (Klub dekana)


21. 09. 2016 17.18 hod.

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len „predsedníctvo“)

na základe uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 22.4/2016 zo dňa 22. júna 2016 a uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave č. 23.4/2016 zo dňa 22. júna 2016

I. vyhlasuje riadne voľby delegátov Univerzity Komenského v Bratislave do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2016 – 2018 vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta;

II. stanovuje nasledujúce podmienky a termíny vykonania volieb podľa odseku I:

a) voľby sa uskutočnia dňa 18. októbra 2016 v čase od 09.00 do 14. 00 hod. v miestnosti č. 326 SB (Klub dekana) v sídle PraF UK v Bratislave na Šafárikovom nám. č. 6;

b) vo volebnom obvode Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta sa volí jeden delegát;

c) právo navrhovať kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl má člen alebo skupina členov akademickej obce z radov študentov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej aj „fakulta“); každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty môže navrhnúť za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl aj samého seba;

d) na návrhu kandidáta na delegáta do Študentskej rady vysokých škôl musí byť jasne a zreteľne uvedené, že sa kandidát navrhuje za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty; návrh musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný navrhovateľom alebo navrhovateľmi, musí byť z neho zrejmé, kto je navrhovateľom alebo navrhovateľmi a kto je navrhovaný; k návrhu musí byť súčasne pripojené podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou (a to aj v prípade, ak navrhovateľ navrhuje za delegáta samého seba);

e) návrh na kandidáta na delegáta aj súhlas s kandidatúrou možno predkladať do 6. októbra 2016 do 12.00 hod. tajomníčke AS PraF UK, JUDr. Kataríne Lenhartovej, PhD., prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK; na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada.

 

21. septembra 2016

 

 

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda AS Praf UK