Zasadnutie Akademického senátu PraF UK

sa uskutoční 4. októbra 2017 o 14.30 hod.


27. 09. 2017 07.32 hod.

Vážení členovia akademickej obce PraF UK,

týmto si Vás dovoľujem oznámiť, že zasadnutie AS PraF UK,  sa uskutoční dňa 4.10.2017 (streda) o 14.30 hod. v miestnosti Súdna sieň.  

 

Navrhovaný program zasadnutia: 

 

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
  2. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK
  3. Schválenie prijímacích kritérií na doktorandské štúdium
  4. Informácia o počtoch prijatých študentov v ak. roku 2017/18 
  5. Rôzne 
  6. Záver

 

 

S úctou

  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD. 

predseda AS Praf UK