Zasadnutie Akademického senátu PraF UK

sa uskutoční dňa 26.4.2017 (streda) o 13.00 hod. v miestnosti IURIDICUM


15. 04. 2017 10.33 hod.

Vážení členovia AS PraF UK,

Vážení členovia akademickej obce PraF UK,
 

týmto si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie AS PraF UK, ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2017 (streda) o 13.00 hod. v miestnosti IURIDICUM.  
 

Navrhovaný program zasadnutia:

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

2. Výročná správa o hospodárení Právnickej fakulty UK za rok 2016

3. Rozpočet výnosov a nákladov Právnickej fakulty UK na rok 2017 (rozpis rozpočtu PraF UK na rok 2017)

4. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

5. Dodatok č. 8 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

6. Schválenie ďalších podmienok prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe Právo v anglickom jazyku

7. Rôzne

8. Záver

 

Materiály k jednotlivým bodom navrhovaného programu zasielam v prílohe.  

 

S úctou  

JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
predseda AS Praf UK