Podmienky a kritériá  výberového konania na študentskú mobilitu v rámci Programu    LLP/Erasmus – mobilita študenta - štúdium
na akademický rok 2012/2013

 

1. Základné informácie:

Inštitucionálnym koordinátorom Programu LLP/Erasmus na UK v Bratislave je:prorektor pre medzinárodné vzťahy:
doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.

Fakultným koordinátorom Programu LLP/Erasmus na Právnickej fakulte UK v Bratislave je:
prodekanka pre zahraničné vzťahy a grantovú politiku: JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD.( Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, m. č. 513, NB; č. t. 02 /  592 44 438 )

Predmetnú agendu vybavuje: Referát zahraničných stykov a grantovej politiky: JUDr. Ing. Eva Jonatová ( m. č. 319, SB; č. t. 02 / 592 44 132 )

Podrobné informácie o študentskej mobilite sú zverejnené na webovej stránke rektorátu: Sekcia: Medzinárodné vzťahy – Program LLP/Erasmus – Študenti – štúdium (SMS)

Erasmus ID CODE UK: SK BRATISL02
Erasmus ID CODE zahraničných univerzít: sú uvedené v zozname univerzít na fakultnej stránke
Erasmus kód programu: 38 Law  (údaj sa vpisuje do grantovej zmluvy)

 

2. Účasť na výberovom konaní:

Výberového konania sa môžu študenti zúčastniť aj vo viacerých jazykoch -  anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, portugalský. V takom prípade je potrebné predložiť na každý jazyk samostatnú prihlášku aj s požadovanými prílohami. Nečitateľné prihlášky a  prihlášky, ktoré sa neodovzdajú v stanovenom termíne aj s požadovanými prílohami nebudú akceptované.

 

3.  Termín na odovzdanie prihlášok

Prihlášky spolu s prílohami sa predkladajú na Referát zahraničných stykov a grantovej politiky Právnickej fakulty  UK v Bratislave, v termíne:

od 01.11.2011 do 16.12.2011

Prihlášky sa môžu odovzdať osobne v kancelárii, m. č. 319 SB, cez podateľňu alebo poštou.

 

4. Výberové konanie

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, písanie eseje v jazyku, v ktorom študent bude študovať na zahraničnej univerzite a z ústneho pohovoru pred výberovou komisiou. Dátumy konania výberového konania budú študentom oznámené na e-mail, ktorý uvedú v prihláške ( predpokladaný termín písomnej časti je mesiac február 2012 po skúšobnom období, ústnej časti začiatok marca 2012 ). 

Okrem bodového hodnotenia esejí a ústneho pohovoru, sa body prideľujú aj za predložený motivačný list, jazykový certifikát, za ročník štúdia, študijné výsledky a za aktivity súvisiace so štúdiom na fakulte.

Po skončení výberového konania sa uskutoční záverečný súčet získaných bodov, na základe ktorého sa stanoví poradie a počet študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke fakulty a budú e-mailom oznámené študentom. 

Úspešní uchádzači v určenom termíne budú mať možnosť vybrať si zahraničnú univerzitu, na ktorej budú študovať v príslušnom cudzom jazyku a v určenom semestri ( LS alebo ZS ) akademického roka 2012/2013 postupne, v poradí podľa získaných bodov.

Nominovať na študijný pobyt na zahraničné univerzity – Gent, Helsinky, Lund, Stockholm, Norwich, Rotterdam – sa však budú len študenti, ktorí  pri ústnom pohovore dosiahli minimálne 90 bodov. Univerzita v Gente zároveň požaduje jazykový certifikát, z uvedeného dôvodu budú na UNI  nominovaní len študenti, ktorí ho získali.

5. Kritériá výberu

 1. študijné výsledky
 2. ročník štúdia
    študent bakalárskeho študijného programu       -   30 bodov
    študent magisterského študijného programu     -   50 bodov
    študent doktorandského štúdia                          - 100 bodov  
 3. jazyková spôsobilosť - maximálne 150 bodov  (max. 50 bodov za certifikát a  max. 100 bodov  písomná časť výberového konania)
 4. motivácia - maximálne 150 bodov  (max. 50 bodov motivačný list a max.  100 bodov ústna prezentácia)
 5. aktivity - maximálne 100 bodov

 

 

Študijné výsledky

Priemer

Počet bodov

1,00 – 1,10

100

1,11 – 1,20

95

1,21 – 1,30

90

 

1,31 – 1,40

80

1,41 – 1,50

75

1,51 – 1,60

70

 

1,61 – 1,70

60

1,71 – 1,80

55

1,81 – 1,90

50

 

1,91 – 2,00

40

2,01 – 2,10

35

2,11 – 2,20

30

 

2,21 – 2,30

20

2,31 – 2,40

15

2,41 – 2,50

10

 

2,51 – 2,60

0

2,61 – 2,70

0

2,71 – 2,80

0

2,81 – 2,90

0

2,91 – 3,00

0

Študijné výsledky za ukončené akademické roky je potrebné vyžiadať na základe žiadosti zo študijného oddelenia a uviesť, že je to na účely Programu LLP/Erasmus, aby výpis známok nebol spoplatnený ( môže sa predložiť aj výpis známok, ktorý je súčasťou bakalárskeho diplomu ).

 

 

Aktivity

Aktivity je potrebné podložiť príslušnými potvrdeniami, v ktorých bude uvedené aj obdobie pôsobenia ( od – do ) v danej organizácii, resp. funkcii. Bez potvrdenia aktivity nebudú akceptované.

Druh aktivity

body

1. Doplňujúce štúdium

Základy rakúskeho súkromného práva

oba semestre ukončené

60

1. semester

30

2. semester

30

Cambridge Diploma (BLC)

celé obdobie

60

1. rok

30

2. rok

30

2. Moot Court

Moot Court - umiestnenie  

v inom ako slovenskom jazyku

60

Moot Court - účasť

cudzí jazyk

40

Moot Court - účasť

slovenský jazyk

30

3. Inojazyčná výučba

odborných predmetov podľa študijného programu

1 semester / 1 predmet

( za každý predmet )

20

4. Stáž/Letná škola

Parlamentná -  EP

30

Parlamentná stáž

20

Letná škola / akadémia počas školy

cudzí jazyk

30

Letná škola / akadémia počas školy

slovenský jazyk

20

5. ŠVOČ

Umiestnenie

40

Účasť vo finálnom kole

30

Účasť v prvom kole

20

6. Iné aktivity

ELSA

redaktor a súčasne aj funkcia

20

ELSA

aktívny člen

10

Akademický senát

20

UNHCR/NGO/UNICEF/Amnesty International

aktívny člen

15

Športová reprezentácia PF

10

Debatný krúžok

10

Disciplinárna komisia PF

10

Pochvala dekana / rektora

10

Organizačná pomoc na medzinárodnej konferencii (na základe potvrdení  )

október 2010 Bratislava

10

Účasť na Workshope organizovanom fakultou v spolupráci s UNI v Maďarsku

október 2011 Bratislava

10

aktivity iného druhu

podľa zváženia

5

Účasť na riešení grantových projektov fakulty

10

 

 

Hodnotenie certifikátov

Z hľadiska hodnotenia predložených dokladov o jazykových znalostiach sa bude  brať do úvahy len jeden doklad ( body za jednotlivé doklady sa nesčítavajú ) a to ten, ktorý potvrdzuje najvyššiu jazykovú náročnosť.

Do zoznamu aktivít je potrebné uviesť na akej inštitúcii  -  jej presný názov, sídlo, krajina -  oprávnenej vydávať jazykový certifikát, ste absolvovali jazykový kurz,  dĺžku trvania kurzu,  stupeň jazykovej náročnosti príslušného certifikátu!

Kópia certifikátu musí byť čitateľná.

Budú sa akceptovať:

a) Jazykové certifikáty, vydané vybranými inštitúciami, v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. a body sa budú prideľovať z hľadiska  úrovne ich  jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.

úroveňbodyB1

20

B2

30

C1

40

C2

50

Štátna jazyková skúška ( viď príloha k prihláške ):

úroveň

bodyzákladná – úroveň B2

30

všeobecná – úroveň C1

40

špeciálna – úroveň C2

50

 

b)

Doklad o ukončení vysokej školy  – odbor štúdia -  jazyk:

50 bodov

c)

Maturitné vysvedčenie – úroveň A:

20 bodov

Maturitné vysvedčenie – úroveň B:

15 bodov

d)

Jazykový kurz  mimo Slovenska  podľa jazyka

20 bodov

 

 

Informácie k predkladaným dokladom:

 1. Prihláška  2x ( predkladajú sa dve vyhotovenia prihlášky, jedna bude založená na našom referáte, druhá sa bude s výsledkami výberového konania predkladať na OMV RUK )

 2. Štruktúrovaný životopis

 3. Motivačný list – maximálne na jednu stranu formátu A4 ( nezabudnúť  uviesť hore meno a priezvisko )

 4. Výpis známok – týka sa  ukončených akademických rokov ( nepredkladajú sa výsledky štúdia za zimný semester akademického  roka 2011/2012 )

 5. Jazykový certifikát – doklad v zmysle predchádzajúcich informácií

 6. Aktivity –  na samostatnom hárku papiera sa uvedie prehľadne zoznam bodovaných aktivít; ku každej aktivite je potrebné doložiť potvrdenie !!!!!
 • absolvovanie inojazyčnej výučby odborných predmetovvypíšu sa v zozname aktivít jednotlivé predmety a stačí ich zvýrazniť  v priloženom výpise známok zo študijného oddelenia; ak ide o predmet, ktorý študent absolvuje  v ZS ak. roka 2011/2012, táto skutočnosť sa uvedie spolu s menom vyučujúceho  a ihneď ( najneskoršie do konca januára 2012 )  po jeho absolvovaní  sa  predloží  o tom doklad ( buď kópia príslušnej strany z indexu alebo potvrdenie, ktoré si napíše študent sám  a dá ho  podpísať  vyučujúcemu) 

 • absolvovanie rakúskeho súkromného práva študent, ktorému už bol vydaný certifikát, predloží jeho kópiu; absolvovanie  predmetu  v jednotlivých semestroch  podľa akademických rokov stačí uviesť v zozname a zvýrazniť  aj vo výpise známok; jeho absolvovanie v ZS ak. roka 2011/2012 stačí uviesť v zozname;  účasť bude z našej strany preverená

 • organizačná pomoc na medzinárodnej konferencii  (október 2010) - stačí  uviesť do zoznamu aktivít; preverí sa podľa potvrdení, ktoré už máme k dispozícii

 • účasť na Workshope (október 2011) - stačí uviesť do zoznamu aktivít (zoznam účastníkov budeme mať k dispozícii)