Mobilita študenta - štúdium (SMS)

Mobilita študentov, ktorá patrí k základným nástrojom internacionalizácie je súčasne aj jednou zo základných priorít v dlhodobom pláne rozvoja UK. Uskutočňuje sa na základe bilaterárnych zmlúv. 

Súčasne je to práve študentská mobilita, ktorá má v rámci programu Erasmus+ najširšie zastúpenie.

Prijímanie študentov zo zahraničia

PRED POBYTOM zahraničný študent zasiela na UK on-line a riadnou poštou:

Následne prijímajúca fakulta UK zašle na OMV RUK na podpis inštitucionálneho koordinátora:

 • schválený Learning Agreement
 • Confirmation of Acceptance as ErasmusPlus Student

Potvrdenie o akceptácii zahraničného študenta na pobyt zasiela zahraničnej univerzite fakulta, spolu s ďalšími organizačnými pokynmi týkajúcimi sa pobytu.

POČAS POBYTU

 • OMV organizuje:
 • Fakulta zodpovedá za:
  • vydanie ISIC karty - v zmysle Opatrenia rektora č. 1/2003 (Organizačný a prevádzkový poriadok Systému automatickej identifikácie osôb).
  • zabezpečuje výuku v zmysle LA
 • Erasmus Student Network (ESN)
  • pomáha pri vybavovaní formalít spojených s pobytom (cudzinecká polícia a pod.)
  • organizuje exkurzie a kultúrne podujatia
  • poskytuje pick-up servis, buddy service

PRED UKONČENÍM POBYTU 

 • fakultný koordinátor vyžiada dotazník o pobyte
 • fakultný koordinátor vydá Learning Agreement-3.časť