Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, bol schválený Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 6. 5. 2009 (Vnútorný predpis č. 2/2009). Platné a účinné znenie Organizačného poriadku fakulty ďalej vyplýva z nasledovných zmien a doplnkov:

- z Dodatku č. 1 zo dňa 9. 6. 2009,

- z Dodatku č. 2 zo dňa 23. 3. 2011,

- z Dodatku č. 3 zo dňa 11. 2. 2015,

- z Dodatku č. 4 zo dňa 12. 3. 2015,

- z Dodatku č. 5 zo dňa 22. 6. 2015,

- z Dodatku č. 6 zo dňa 30. 9. 2015 a

- z Dodatku č. 7 zo dňa 8. 6. 2016.

Úplné znenie Organizačného poriadku v znení dodatkov č. 1 až 7 nájdete tu (znenie účinné od 8. júna 2016). 

 

Relevantné vnútorné predpisy nájdete tu:

Vnútorný predpis č. 2/2009

Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, platný a účinný od 06.05.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 9.6.2009

Vnútorný predpis č. 4/2011

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 23. 3. 2011

Vnútorný predpis č. 1/2015

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od 11. 2. 2015 a účinný v časti od 11. 2. 2015 a v časti od 1. 3. 2015 

Vnútorný predpis č. 7/2015

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný od a účinný od 12. 3. 2015

Vnútorný predpis č. 11/2015

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 22. 6. 2015

Vnútorný predpis č. 15/2015

Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 30. 9. 2015

Vnútorný predpis č. 5/2016

Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského, Právnickej fakulty, platný a účinný od 8. 6. 2016