Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

JUDr. Jana Duračinská, PhD.

e-mail: jana.duracinskaflaw.uniba.sk

Náplň funkcie:

• príprava koncepcie vzťahov fakulty najmä so zahraničnými univerzitami a fakultami
• spoluorganizovanie vedeckých podujatí s medzinárodnou účasťou
• organizačné zabezpečovanie akademickej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov
   a výskumných pracovníkov na základe bilaterálnych zmlúv
• koordinácia výučby predmetov v cudzom jazyku
• ERASMUS+ koordinátor

JUDr. Jana Duračinská, PhD, ...