Dokumenty

Otázky na skúšku

Povinné predmety:

 •  Občianske právo hmotné        OP1

 •  Občianske právo hmotné        OP2

 •  Občianske právo procesné     OP3

 •  Občianske právo procesné     OP4

   

 

fileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/OP1_EaP.docfileadmin/praf/Pracoviska/Katedry/KOP/OP1_EaP.doc

 

Povinne voliteľné predmety:

 • Rodinné právo   RP

 • Právo duševného vlastníctva  PDV

 

 

Výberové predmety:

 

 • Poistné právo PP

  Predštátnicový seminár z Občianskeho práva PS

   

Otázky na štátnu záverečnú skúšku

Otázky na rigoróznu skúšku

Pokyny pre rigozorantov:

1. Podrobnosti o rigoróznom konaní, rigoróznej skúške a obhajobe rigoróznej práce si študenti môžu naštudovať v Smernici dekana o rigoróznom konaní

2. Študenti majú právo používať počas rigoróznej skúšky nekomentované právne predpisy v tlačenej podobe, v ktorých nesmie byť dôvodová správa, komentár a ani vlastnoručné poznámky.

3. Na rigoróznej skúške zo študijného predmetu Občianske právo procesné sa skúšajú nové civilné kódexy (Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok)

4. Otázky na rigoróznu skúšku:

Študijný predmet Občianske právo hmotné

OP I

OP II

Študijný predmet Občianske právo procesné

OP III

OP IV

Témy záverečných prác

 • Témy na rigorózne práce

          Tému rigoróznej práce si dohodne rigorozant individuálne s predsedom rigoróznej komisie.