Aktuality

OZNAM o predmete Seminár k BP a DP na KPPaPSZ!!!12. 10. 2017

Vážení študenti, Touto informáciou, Vám dávame na vedomie, že semináre k Bakalárskym prácam a diplomovým prácam, ktoré sa v zimnom semestri Ak. r. 2017/2018...

Konzultačné hodiny pedagógov na KPPaPSZ v ZS ak. roku...25. 09. 2017

Konzultačné hodiny na KPPaPSZ v ZS 2017/2018

Oznam pre študentov 2. roč. magisterského št. programu29. 04. 2017

Študenti 2 ročníka magisterského programu, ktorí ste si ako PVP vybrali seminár k diplomovej práci z pracovného práva, je potrebné sa dohodnúť so svoji...

Informácia o absenciách na predmetoch pod gesciou KPPaPSZ15. 02. 2017

Informácie pre študentov, ktorí navštevujú predmety, ktorých výučbu zabezpečuje Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia v LS ak. r. 2016/2017...

Oznam pre študentov BP a DP JUDr. Lenky Freel, PhD.11. 02. 2016

Študentom, ktorých školiteľkou na bakalárskych a diplomových prácach je v ak. roku 2017/18 JUDr. Lenka Freel, PhD., sa určuje nový školiteľ a to z dôvodu, že...

Oznam o skúšaní s nekomentovanými predpismi na Katedre...15. 12. 2015

V zmysle príslušných ustanovení Študijného poriadku ako aj bodov 9. a 10. Opatrenia č. 6/2015 Dekana Praf UK Vás chceme informovať o podrobnostiach priebehu...