Katedra správneho a environmentálneho práva

Katedra správneho a environmentálneho práva realizuje výučbu viacerých predmetov rôznymi formami, v rámci programov, ktoré sa študujú na fakulte. Konkrétne zabezpečujeme výučbu správneho práva hmotného i procesného a environmentálneho práva (právo životného prostredia). Osobitne veľký priestor je venovaný rozhodovacím procesom vo verejnej správe a ich preskúmavaniu súdmi SR. Katedra realizuje výučbu v I., II. aj v III. stupni štúdia, no jej profilácia je orientovaná na I. a III. stupeň štúdia. V prvom stupni je to príprava študentov na úspešné ukončenie bakalárskych študijných programov v odboroch, ktoré sa študujú na fakulte. V treťom stupni je to príprava na vedeckú a pedagogickú prax. Členovia katedry sa venujú pedagogickej práci, vedeckovýskumnej a expertíznej činnosti. Katedra má v súčasnosti po prvý raz vo svojej histórii k dispozícii všetky vlastné vysokoškolské učebnice, ktoré potrebuje v pedagogickom procese. V rámci vedeckovýskumnej činnosti je to najmä práca v grantových kolektívoch a účasť na domácich a zahraničných konferenciách, vrátane výstupov z nich. Ide tu o základný aj aplikovaný výskum. Expertízna činnosť predstavuje výstupy k platným alebo účinným právnym predpisom, ako aj stanoviská k problémom z aplikačnej praxe.

 

 

Vedúci katedry:

  • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Zástupkyňa vedúceho katedry:

Kontakt:

  • tel.: 02/592 44 380
  • e-mail: ksepflaw.uniba.sk
  • miestnosti: 310 SB, 315 SB - 318 SB
  • adresa:

          Katedra správneho a environmentálneho práva

          Univerzita Komenského, Právnická fakulta

          Šafárikovo námestie č. 6

          P. O. BOX 313

          810 00 Bratislava