Aktuality

Oznam pre študentov

Pokyny o nahrádzaní absencií

Denní študenti si absencie nahrádzajú podľa platného a účinného Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a na základe pokynov vyučujúceho.

 

Externí študenti sú v prípade absencie na výučbe povinní kontaktovať vyučujúceho a postupovať pri nahrádzaní absencie podľa jeho pokynov.

 žiadne správy.

Oznam pre študentov ku skúškam

 

Hodnotenie z predmetov Správne právo 1, Správne právo 2 a Správne právo 3 ako aj hodnotenie štátnej skúšky prebieha vo forme ústnej skúšky na základe zverejnených otázok na webe KSaEP.

Každý študent si náhodne vyberie dve otázky spomedzi zverejnených otázok, ktoré po príprave zodpovie.

 

 

Oznam pre študentov - nekomentované právne predpisy

Študenti v dennej aj v externej forme štúdia

sa prihlasujú na termíny skúšok (aj na tzv. prenesené skúšky) prostredníctvom systému AIS.

1. Skúšky z predmetov SP1 a SP3 sa realizujú s využitím nekomentovaných právnych predpisov, ktoré študentom zabezpečí katedra a na základe zverejnených otázok na webe katedry.

2. Na skúške z predmetu SP2 má študent právo na prípravu a odpoveď s využitím nekomentovaných právnych predpisov, ktoré si:

a) buď študent zabezpečí samostatne, napr. v elektronickej forme, pričom právne predpisy budú kontrolované skúšajúcim

alebo

b) na požiadanie umožní skúšajúci študentovi nahliadnuť do právneho predpisu na fakultnom počítači.

3. Štátne skúšky sa realizujú bez využitia nekomentovaných právnych predpisov.

 

 

Postup pri rozvrhovej kolízii

1. V prípade rozvrhovej kolízie má študent právo na preradenie do inej seminárnej skupiny.

2. Preradenie študenta, v prípade rozvrhovej kolízie. do inej seminárnej skupiny má povinnosť povoliť vyučujúci, od ktorého sa študent preraďuje. Ostatné dôvody sú na zvážení vyučujúceho.

3. Zaradenie študenta do inej skupiny povolí vyučujúci, ku ktorému sa študent preraďuje, len ak počet študentov v tejto skupine neprekročí 25, alebo kapacitu učebne.

4. Študent vyhľadá vyučujúceho skupiny, z ktorej sa chce preradiť a požiada ho o jeho súhlas (postačí ústny) s preradením do inej skupiny. Po udelení súhlasu študent vyhľadá vyučujúceho skupiny, do ktorej sa chce preradiť a požiada o jeho súhlas (postačí ústny) s prijatím do tejto skupiny. Následne vyučujúci vykoná potrebné zmeny v evidencii dochádzky.

5. V prípade, že vyučujúci nepovolia preradenie do inej skupiny z dôvodu podľa bodu 3, študent e-mailom požiada o preradenie zástupcu vedúceho katedry, v ktorom uvedie aj dôvody preradenia a navrhne preradenie do takých seminárnych skupín, ktoré mu nespôsobí ďalšiu rozvrhovú kolíziu.

6. V prípade, že rozvrhové kolízie nebude možné odstrániť postupom podľa bodov 2 - 5, študent môže požiadať o zmenu alebo zrušenie zapísaných predmetov študijné oddelenie. Na tento účel sa študent v čase úradných hodín dostaví na študijné oddelenie a predloží podklady preukazujúce rozvrhovú kolíziu.

7. Pokiaľ študentovi nie je podľa bodu 6 vyhovené, môže sa obrátiť so žiadosťou na prodekana pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa, ktorý v prípade potreby vykoná vhodné opatrenia.

 

 

Uznávanie výučby od 1. 9. 2017 - oznam pre študentov

Od 1. septembra 2017 je účinná nová úprava uznávania výučby bez potreby podať žiadosť o uznanie absolvovania výučby.

Podľa čl. 11 ods. 2 Študijného poriadku:

Zapísaný povinný predmet, ktorý študent absolvoval neúspešne, si môže zapísať počas štúdia ešte raz (spravidla v nasledujúcom roku štúdia). Študent musí absolvovať výučbu tohto predmetu od začiatku, ibaže sa študentovi uzná výučba absolvovaná študentom v predchádzajúcom akademickom roku. Študentovi sa uzná absolvovaná výučba bez osobitnej žiadosti, ak:

a) študent absolvoval výučbu v rozsahu, ktorý zaručuje dostatočnú prípravu na absolvovanie skúšania z daného predmetu a zároveň splnil podmienky účasti na výučbe alebo náhrady neúčasti na výučbe stanovené týmto študijným poriadkom tak, aby mohol úspešne absolvovať predmet,

b) neabsolvovanie opätovnej výučby nekomplikuje realizáciu priebežného skúšania alebo kombinovaného skúšania a

c) dekan nerozhodol o neuznaní absolvovanej výučby študentom.

Splnenie podmienok podľa písm. a) a b) preskúmava zástupca vedúceho katedry alebo zástupca riaditeľa ústavu.

Dekan môže rozhodnúť na návrh vedúceho katedry alebo riaditeľa ústavu alebo zástupcu vedúceho katedry alebo zástupcu riaditeľa ústavu a to vo vzťahu ku konkrétnemu študentovi, skupine študentov alebo vo vzťahu k určitému predmetu alebo skupine predmetov, že absolvovaná výučba sa neuznáva. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety oznámi študijné oddelenie prostredníctvom oznamu na webovom sídle fakulty, oznamu na informačnej tabuli študijného oddelenia, e-mailom, alebo iným vhodným spôsobom. Toto rozhodnutie je konečné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky.