Životopisy

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., PhD., LLM, MA

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., PhD., LLM, MA je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2004, JUDr. 2005, PhD. 2008, doc. 2013), Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PhD. 2011), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2006, PhDr. 2009, PhD. 2012), Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (MA 2007), Tilburskej univerzity v Holandskom kráľovstve (LLM 2010) a kurzu anglického a európskeho práva v rámci programu British Law Centre (Diploma in English and European Union Law 2014). V roku 2017 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave predniesol a úspešne obhájil svoju inauguračnú prednášku v rámci konania o vymenovanie za profesora z odboru teória a dejiny štátu a práva.

Od roku 2017 pôsobí ako vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje vo všetkých troch stupňoch štúdia výučbu predmetov zameraných na teóriu, filozofiu a metodológiu práva a právnej vedy, právo moderných technológií a právne aspekty športu. Zároveň na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky zabezpečuje výučbu predmetov z dejín práva na Slovensku a v strednej Európe.

Pracovne, pedagogicky a vedecky pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nepretržite od roku 2004. V minulosti pôsobil aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2014 pôsobil ako Fellow na Goethe Universität vo Frankfurte nad Mohanom. Na zimný semester 2017/2018 získal podporu Fulbrightovej komisie na účely výskumného pobytu na University of Pittsburgh (USA) ako Fulbright Scholar. Absolvoval krátkodobé študijné a prednáškové pobyty v Kanade (Ottawa), USA (San Francisco), Spojenom kráľovstve (Leeds), Gruzínsku (Tbilisi), Fínsku (Helsinki), Belgicku (Brusel), Švajčiarsku (Ženeva), Slovinsku (Ľubľana), Chorvátsku (Rijeka) a na Taiwane (Kaohsiung). Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne strednej Európy.

Je autorom desiatich vedeckých a odborných monografií, spoluatorom desiatich učebníc a učebných textov a autorom vyše 200 ďalších publikácií publikovaných najmä v strednej a západnej Európe. Tematicky sa zameriava na dejiny práva a právneho myslenia, metodológiu právnej vedy, výzvy modernej vedy a technológií pre právo a na športové právo. V týchto oblastiach tiež pôsobí ako recenzent monografií a učebníc a ako posudzovateľ grantových projektov.

Je členom grantovej komisie VEGA pre ekonomické a právne vedy. Sám bol riešiteľom 12 grantových projektov.

Je členom Etickej rady Univerzity Komenského v Bratislave, členom Rady kvality a členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, predsedom odborovej komisie pre doktorandský študijný program v odbore teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, členom rovnakej komisie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a pravidelným predsedom, členom komisií a oponentom pre obhajoby bakalárskych, magisterských, rigoróznych, dizertačných aj habilitačných prác.

Je predsedom redakčnej rady časopisu Bratislava Law Review, členom redakčných rád časopisov Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae (Bratislava), Acta Iuridica Olomucensia (Olomouc) a časopisu Právnické listy (Plzeň) a pravidelným recenzentom príspevkov do časopisov Krakowskie studia z państwa i prawa (Krakow) a Časopis pro právní vědu a praxi (Brno).

Ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (advokátska skúška zložená v r. 2011) sa špecializuje najmä na občianske právo, právo moderných technológií a športové právo. V rámci expertnej legislatívnej činnosti bol členom rekodifikačnej komisie pre civilné právo procesné, ktorá úspešne pripravila tri nové civilné procesné kódexy (z. č. 160-162/2015 Z.z.), členom pracovnej skupiny, ktorá pripravila znenie zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a v súčasnosti je členom rekodifikačnej komisie pre prípravu nového občianskeho zákonníka.

V oblasti športového práva v roku 2011 pôsobil ako zástupca za Slovenskú republiku v orgáne Európskej komisie - Expert Group on Sustainable Financing of Sports (Brusel), a tiež ako zástupca Slovenskej republiky na zasadnutí Stáleho výboru Rady Európy pre divácke násilie (Štrasburg). Je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu, rozhodcom Komory Slovenského futbalového zväzu pre riešenie sporov, členom vedeckého výboru think-tanku Sports and Citizenship (Francúzsko) a členom spoločnosti International Association of Sports Law (Grécko).

Zo slovenských organizácií je členom Učenej právnickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej.