Ústav klinického právneho vzdelávania a telesnej kultúry

Ústav klinického právneho vzdelávania

Ústav klinického právneho vzdelávania je novovytvorené interdisciplinárne pracovisko, ktoré zastrešuje klinické právne vzdelávanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právne klinické vzdelávanie je vzdelávacím programom vysokých škôl, ktorého základom je interaktívna a reflektívna metóda vzdelávania a jeho prioritným cieľom je vybaviť študenta vysokej školy teoretickými a praktickými znalosťami, praktickými zručnosťami a hodnotovou orientáciou v súlade s profesijnou etikou. Takáto forma právneho vzdelávania umožňuje, aby študenti ešte v priebehu štúdia získali praktické právnické skúsenosti a zručnosti, naučili sa kriticky a analyticky myslieť, a tým podporuje aj väčšiu pripravenosť absolventov na právnu prax. Rozvoj klinického vzdelávania je dôležitou súčasťou rozvoja progresívneho a moderného právneho vzdelávania, ktoré má tiež ambíciu zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a tým aj kvalitatívnu úroveň absolventov Právnickej fakulty UK. Vďaka klinickým metódam výučby študenti lepšie chápu väzby medzi jednotlivými právnymi odvetviami, sú schopní už počas štúdiu porozumieť skutočnému obsahu a významu právnych pojmov, právnych inštitútov a získajú predpoklady pre lepšiu orientáciu v právnom poriadku. V rámci Ústavu klinického vzdelávania sú koncentrované premety vyučované klinickou formou a pod gesciou Ústavu klinického vzdelávania bude každoročne organizovaná Letná škola právnických zručností.

 

Riaditeľka ústavu:

 

 

 Kontakt:

 

  • tel.02/59244262

 

 

Oddelenie telesnej kultúry

Oddelenie telesnej kultúry je špecializované pracovisko Právnickej fakulty zaoberajúce sa športom v celej jeho škále. Hlavným cieľom je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho, tréningového, odborno-konzultačného a motivačného procesu. Naše oddelenieokrem pedagogického procesu pripravuje rôzne športovo- zážitkové aktivity a odborne vedie reprezentačné družstvá fakulty vo vysokoškolskej lige. Zamestnanci nášho oddelenia aktívne pôsobia v športovo-organizačných štruktúrach vysokoškolského a vrcholového športu.

Kontakt

Vedúci oddelenia telesnej kultúry

Mgr. Andrej Kolárik, PhD.

m.č.: 627 NB, 6.poschodie

t.č.: 02/592 44 243