Študentská právna poradňa

Máte právny problém?

Obráťte sa na Študentskú právnu poradňu, v rámci ktorej Vám právnu analýzu vypracujú bezplatne študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Študenti pracujú pod dohľadom skúsených advokátov a pedagógov fakulty.

Ako je možné uchádzať sa o konzultáciu a vypracovanie právnej analýzy od študentov?

Svoj právny problém stručne opíšte prostredníctvom e-mailu, ktorý zašlite na adresu: sppflaw.uniba.sk. Následne Vás budeme kontaktovať s tým, či je Váš právny problém vhodný pre zaradenie do poradne a dohodneme si dátum osobného stretnutia so študentmi v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vhodnosť prípadu vyhodnotíme v priebehu niekoľkých dní od doručenia Vašej požiadavky, pričom o pridelení alebo zamietnutí prípadu budete upovedomený.

 

UPOZORNENIE: Právnická fakulta Univerzity Komenského si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie právnej analýzy v konkrétnom prípade, ktorý nebude vhodný pre zaradenie do Študentskej právnej poradne. V zásade nepracujeme s prípadmi, ktoré sú z oblasti trestného práva. Študenti v rámci Študentskej  právne poradne neposkytujú zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy.

 

Čo je Študentská právna poradňa?

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci skvalitnenia prípravy študentov na právnu prax vytvorila Študentskú právnu poradňu, v rámci ktorej študenti pod vedením supervízorov z radov pedagógov fakulty alebo odborníkov z praxe poskytujú bezplatné právne analýzy klientom právnej poradne. Koncept študentskej právnej poradne predstavuje overený model na zahraničných právnických fakultách, prostredníctvom ktorého je možné efektívne skĺbiť výučbový proces študentov právnických fakúlt s plnením spoločensky užitočnej právnej pomoci sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Právna poradňa vedie študentov k zvýšenej zodpovednosti, dôslednosti, k pochopeniu fungovania právneho systému, ale aj k osvojeniu si pracovných návykov.

Študentská právna poradňa má za sebou mimoriadne úspešný semester

V letnom semestri akademického roku 2016/2017 sa študentskej právnej poradne zúčastnilo 23 študentov, ktorí spolu prevzali 12 prípadov od klientov. Zapojených bolo 12 dozorujúcich advokátov.