Výberový predmet Turistika

Bloková forma výučby v trvaní 5 dní v krásnom prostredí Štiavnických vrchov, banských jazier a baní, a v neposlednom rade aj historického banského mestečka Banská Štiavnica. Obsahom predmetu je cyklo, pešia turistika a základy topografie. Kurz sa koná v posledný týždeň letného semestra školského roka. Pokiaľ si si tento výberový predmet zapísal v systéme AIS, je potrebné sa na začiatku letného semestra informovať o priebehu kurzu na našom oddelení. Podmienkou je mať vlastný (horský) bicykel.