Prípravný kurz

 

Oznamujeme záujemcom o Prípravný kurz, že v tomto akademickom roku sa kurz koná podľa rozpisu v ozname (viď. nižšie). 

Kurz bude prebiehať v miestnosti Súdna sieň 7SB (prízemie v historickej budove UK - miestnosť sa nachádza pri kaviarni, vpravo za bufetom). Na kurz si prineste občiansky preukaz a doklad o úhrade poplatku. Žiadame Vás o dodržiavanie času prezencie na kurz (8:30 - 9:00).


PRÍPRAVNÝ KURZ
na prijímacie pohovory v akademickom roku 2016/2017

Prípravný kurz je určený najmä pre študentov posledného ročníka strednej školy ale aj iných záujemcov o bakalárske štúdium práva v dennej a externej forme štúdia. 

Kurz bude prebiehať v mesiacoch január - február 2017 (5 sobôt, rozpis kurzu nižšie) na Právnickej fakulte UK v miestnosti AMFITEÁTER na II. poschodí historickej budovy UK (tzv. stará budova).

Obsah prípravného kurzu na prijímacie skúšky:

 • dejiny,
 • všeobecný prehľad zameraný na spoločenské vedy,
 • základy logického myslenia,
 • základy filozofie,
 • základy práva a Ústava SR.

Pozvánky na kurz sa neposielajú.  Výhodou kurzu je , že účastníkom sú prednášané témy, ktoré si musia inak prácne študovať a vyhľadávať. 

Fakulta si vyhradzuje právo zrušiť, resp. neuskutočniť kurz v prípade nedostatočného počtu záujemcov.

Absolvovanie kurzu nezakladá právo na prijatie.

Fakulta si vyhradzuje právo upustiť od konania písomného prijímacieho konania v prípade nedostatočného počtu záujemcov.

Účastnícky poplatok za kurz je 160€. Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné zaslať spolu s prihláškou na kurz do 13.1.2017 na adresu fakulty.

Termíny konania kurzu:

 • 14.1.2017,
 • 21.1.2017,
 • 28.1.2017,
 • 4.2.2017,
 • 11.2.2017.

Časový rozvrh kurzu: 

 • 8:30 - 9:00 prezencia,
 • 9:00 - 12:00 výučba,
 • 12:00 - 13:00 obedňajšia prestávka,
 • 13:00 - 15:55 výučba.

Žiadame účastníkov kurzu o dodržiavanie času na prezenciu dochádzky.

 

Organizačné zabezpečenie kurzu:

Ing. Magdaléna Mydliarová
Vedúca oddelenia
Odd. ďalšieho vzdelávania, rig. konania, organizácie ved. a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou
Právnická fakulta UK v Bratislave
Tel. 02/592 44 190
e-mail: Magdalena.Mydliarova@flaw.uniba.sk

 

Prihláška na stiahnutie [PDF]

Tézy otázok a odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky