Rozvrh hodín

Prihlasovanie do seminárnych skupín (aktualizované)

Vyučovanie v akademickom roku 2016/2017 sa začne 19.9.2016, pričom v prvom týždni budú prebiehať iba prednášky. Pripomínam, že aj účasť na prednáškach je povinná. 

Dňa 19.09.2016 o 10,30 bude výučba prerušená a študenti sa spolu s vyučujúcimi presunú do Auly UK, kde sa uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka rektorom UK. Po ukončení slávnosti bude výučba pokračovať podľa stanoveného rozvrhu hodín.

Prihlasovanie do seminárnych skupín študentov dennej formy štúdia prostredníctvom systému AIS bude prebiehať od utorka 20.9.2016 do 23.9.2016. 

Študenti prvého ročníka Bc. štúdia sa budú prihlasovať do seminárnych skupín na všetky predmety (t.j. povinné, povinne voliteľné aj výberové), študenti ostatných ročníkov len na povinne voliteľné predmety a výberové predmety.

Harmonogram prihlasovania sa do seminárnych skupín v AISe:

od 20.9.2016

1.r. Bc.            od 14,00

2.r. Bc.            od 13,30

3. r. Bc.           od 13,00

1.r. Mgr.          od 12,30

2. r. Mgr.         od 12,00

Prihlasovanie do seminárnych skupín bolo predĺžené do 7.10.2016!!!

Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)

Rozvrh hodín, zimný semester a.r. 2016/2017

Denní študenti - aktualizované 3.10.2016 o 16:47

Oznam pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia:

Prednáška z predmetu Právne dejiny Slovenska I. je v čase od 11:30 do 12:55 určená pre seminárne skupiny č. 1 až 5 a 14 až 17, a v čase od 16:00 do 17:25 pre seminárne skupiny č. 6 až 13 a 18. Nakoľko prednáška v čase od 16:00 do 17:25 koliduje so seminárnou výučbou predmetu Úvod do anglickej právnej terminológie I., budú študenti dotknutých seminárov počas semestra navštevovať tú prednášku, ktorá im nespôsobuje rozvrhovú kolíziu.

Prednáška z predmetu Teória práva I. je v čase od 7:00 do 8:25 určená pre seminárne skupiny 1 až 9 a v čase od 8:30 do 9:55 pre seminárne skupiny č. 10 až 18. Nakoľko prednáška v čase od 8:30 do 9:55 koliduje so seminárnou výučbou predmetov Úvod do anglickej právnej terminológie I. a Dejiny verejného práva, budú študenti dotknutých seminárov počas semestra navštevovať tú prednášku, ktorá im nespôsobuje rozvrhovú kolíziu. 

Prednáška z predmetu Rímske právo I. je v čase od 11:30 do 12:55 určená pre seminárne skupiny č. 1 až 9 a v čase od 13:00 do 14:25 pre seminárne skupiny č. 10 až 18.

Aktualizovaný oznam pre študentov Bc. štúdia - výučba právnej francúžštiny

Výučba predmetov zameraných na právnu francúzštinu bude v zimnom semestri ak. r. 2016/2017 prebiehať blokovo v dňoch 6. a 7.10., 10. a 11.11. a 1. a 2.12.2016 v miestnosti IURIDICUM (3. poschodie SB pri dekanáte) na základe nasledovného harmonogramu výučby:

6.10., 10.11. a 1.12.2016 - od 8:30 do 12:55 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 1; od 13:00 do 17:25 - Štylistika francúzskych právnych textov 1

7.10., 11.11. a 2.12.2016 - od 8:30 do 12:55 - Štylistika francúzskych právnych textov 1; od 13:00 do 17:25 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 1

Hodnotenie jednotlivých predmetov následne pripadne na termín 15.12.2016. Podrobnejšie informácie poskytne príslušný vyučujúci na prvom stretnutí so študentmi.

Oznam pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia

Vážené študentky, vážení študenti,

hoci pôvodným plánom vedenia fakulty bolo ponechať študentom voľnosť pri zaraďovaní sa aj do seminárnych skupín v prípade povinných predmetov, pričom tento systém bol spustený vždy od 1. ročníka (Bc. aj Mgr. štúdia), na výslovnú žiadosť členov Akademického senátu PraF UK reprezentujúcich 1 . ročník Mgr. štúdia sa od tejto voľnosti pri zaraďovaní do seminárnych skupín v prípade 1. ročníka Mgr. štúdia upúšťa. 

Vo facebookovom hlasovaní zorganizovanom uvedenými členmi akademického senátu sa 76 študentov vyslovilo v prospech pevného rozdelenia do krúžkov a určeniu rozvrhu týmto krúžkom a 46 proti takémuto systému. Napriek tomu, že sme sa domnievali, že študenti privítajú viac slobody pri tvorbe individuálneho rozvrhu, nebudeme sa priečiť prejavenej vôli študentov.

Z uvedených dôvodov budú študenti 1. ročníka Mgr. štúdia v pondelok (19.09.2016) rozdelení do skupín podľa abecedy a v rozvrhu budú v prípade povinných predmetov doplnené čísla seminárnych skupín. Treba tiež pripomenúť, že za takýchto okolností nie je dôvodné akceptovať zmeny zaradenia do jednotlivých seminárnych skupín.

S pozdravom,
JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť prvého a druhého stupňa

Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo (aktualizované 13.10.2016 o 16:28)

Študijný program Ekonómia a Právo