Štúdium

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. V bakalárskom a magisterskom stupni štúdia študijný program právo v študijnom odbore 3.4.1 právo a v bakalárskom stupni štúdia spoločný študijný program ekonómia a právo v študijných odboroch 3.3.1 národné hospodárstvo a 3.4.1. právo (poskytovaný v spolupráci s NHF Ekonomickej univerzity).

Absolventi bakalárskeho študijného programu sú spôsobilí pracovať vo verejnej správe ako aj na manažérskych pozíciách v súkromnom sektore, prevažná väčšina bakalárov práva však pokračuje v magisterskom stupni štúdia. Magistri práva sú spôsobilí po absolvovaní určitej praxe a ďalších odborných skúšok samostatne vykonávať klasické právnické povolania ako sudcovia, advokáti, notári, prokurátori či exekútori. Sú uplatniteľní ako podnikoví právnici či na prevažnej väčšine pracovných pozícii vo verejnej správe.

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v týchto odboroch: 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva, 3.4.3. Ústavné právo, 3.4.4. Správne právo, 3.4.10. Obchodné a finančné právo (všetky v dennej aj externej forme štúdia); 3.4.7. Trestné právo a 3.4.11. Občianske právo (obe v dennej forme štúdia).

Záujemcovia o štúdium práva si toto štúdium často predstavujú ako nudné a nekreatívne memorovanie poučiek a textov zákonov. Takéto predstavy dávno nezodpovedajú modernej dobe. Na našej fakulte sa základným štandardom vo výučbe stáva riešenie simulovaných praktických prípadov. Uvedená metóda vyžaduje od študenta značnú mieru prípravy v podobe naučenia sa teoretických poznatkov, súdnych rozhodnutí a získania orientácie v právnom predpise. Jej podstata však spočíva v schopnosti naučiť študenta rozmýšľať právne relevantným spôsobom a nasmerovať ho k vypracovaniu odôvodnených riešení a rôznych právnych podaní a rozhodnutí, schopných obstáť v praxi. Na tieto základy nadväzuje novo sa rozvíjajúci koncept tzv. klinického vzdelávania, ktoré sa zameriava najmä na prípravu študentov na pôsobenie študentov v praxi (či už v podobe vypracovávania právnych stanovísk alebo v podobe stáží) a rôzne medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych sporoch.

V súčasnosti prebieha na našej fakulte výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku, v horizonte roka predpokladáme zostavenie kompletného magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku, ktorý bude zameraný prevažne na výučbu medzinárodného práva a práva Európskej únie. Absolvent tohto študijného programu bude lepšie uplatniteľný vo všetkých právnických povolaniach, osobitne v medzinárodných inštitúciách a nadnárodných spoločnostiach a advokátskych kanceláriách.