Absolvent

Promócie

 

Predpokladaný termín bakalárskych a  magisterských promócií

Bc. 21.11.2017 o 9,00-11,00-13,00-15,00
Bc. 22.11.2017 o 9,00-11,00

                          

Mgr. 22.11.2017 o 13,00

Mgr. 22.11.2017 o 15,00

 

Nástup promovaných je hodinu pred promóciou (nácvik). V súvislosti s hladkým priebehom slávnostného aktu, žiadame absolventov, aby dodržali stanovený termín nácviku.

V zmysle Príkazu rektora č. 8/2004 bude slávnostná promócia umožnená len absolventom v spoločenskom oblečení (nie tričká, športové košele, svetre, obuv športového charakteru).

Originály  neprevzatých dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na Oddelení študijných vecí UK po 20. decembri kalendárneho roku prechádzajú do trvalej úschovy Archívu UK a ich vydanie  (na žiadosť absolventa) je spoplatnené (Smernica rektora UK 4/2010). 

Príkaz rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch.

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií.

Vstup na bakalárske promócie je voľný.

 

Absolventi, ktorí sa nezúčastnia nácviku slávnosti, nebudú môcť byť v stanovenom termíne slávnostne promovaní a zúčastnia sa promócie v náhradnom termíne. 

 

PREVZATIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA

Oznamujem Vám, že od 15. marca 2010 nadobudol platnosť vnútorný predpis  č. 4/2010, Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu UK v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb.

 

Úradné hodiny oddelenia študijných vecí RUK

V čase trvanie promócií sa doklady o absolvovaní štúdia mimo slávnostných akademických obradov nevydávajú.

VYDÁVANIE DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA V AJ – USMERNENIE

V prípade, že študent potrebuje vystaviť doklady o ukončení štúdia v inom ako v štátnom jazyku, je potrebné o uvedené požiadať formou osobitnej žiadosti.

Uvedená žiadosť musí byť podaná ešte pred riadnym termínom skončenia štúdia. V žiadosti študent uvedie, aké doklady o ukončení štúdia žiada vystaviť v inom ako v štátnom jazyku (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu).

 

 

Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii, kontaktujte pani Viktóriu Pajerovú z Oddelenia študijných vecí RUK.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.

<output>Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.</output>

<output>Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.</output>

<output>

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.

</output>

<output>

<article class="span6">

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii, kontaktujte JUDr. Vieru Zimovú z Oddelenia študijných vecí RUK.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, kontaktujte Archív UK.

</article> <aside class="span3"></aside>

</output>