Opatrenia dekana

Akademický rok 2016/2017

Opatrenie dekana č. 1/2017 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2016/2017

Opatrenie dekana č. 4/2016, ktorým sa určujú termíny štátnych skúšok v akademickom roku 2016/2017 a ktorým sa upravuje spôsob prihlasovania sa na tieto termíny

Opatrenie dekana č. 3/2016, ktorým sa určuje spôsob a lehota úhrady pomernej náhrady nákladov vynaložených na obstaranie licencie ASPI pre užívateľov, ktorými sú študenti Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Akademický rok 2015/2016

Opatrenie dekana č. 2/2016 - ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 1/2006 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2015/2016

Opatrenie dekana č. 1/2016 - týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2015/2016

Opatrenie dekana č. 6/2015 - týkajúce sa skúškového obdobia v zimnom semestri akademického roka 2015/2016

Opatrenie dekana č. 5/2015 - upravujúce postup pri riešení neúčasti študentov dennej formy štúdia na seminároch (cvičeniach) a praktických cvičeniach v zimnom semestri akademického roka 2015/2016 vzhľadom k nadobudnutiu účinnosti „Dodatku č. 5 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Opatrenie dekana č. 4/2015 - zapisovanie a schvaľovanie tém záverečných prác v akademickom roku 2015/2016

Akademický rok 2014/2015

Opatrenie dekana č. 3/2015

- týkajúce sa skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roka 2014/2015 tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu právo dennej a externej formy štúdia

Opatrenie dekana č. 2/2015

- týkajúce sa skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roka 2014/2015

Opatrenie dekana č. 8/2014

- týkajúce sa skúšobného obdobia v zimnom semestri 2014/2015

- zapisovanie a schvaľovanie tém záverečných prác v akademickom roku 2014/2015

- týkajúce sa účasti študentov na prednáškach, seminároch a konzultačných sústredeniach v prípade opakovane zapísaných predmetov

-  týkajúce sa zásad tvorby rozvrhu hodín na zimný semester ak. roka 2014/2015

- týkajúce sa uskutočňovania akýchkoľvek úhrad, pričom je potrebné uvádzať číslo účtu adresáta vo forme IBAN-u