Smernice, vnútorné predpisy

2016

Vnútorný predpis č. 1/2016 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017

Prílohy 1-13 k vnútornému predpisu č. 1/2016, smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2016/2017

2015

Vnútorný predpis č. 6/2015 - dodatok č. 4 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Vnútorný predpis č. 13/2015 - Smernica dekana UK v Bratislave, Právnickej fakulty,
ktorou sa určujú podrobnosti o úhrade školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte v akademickom roku 2015/2016

Vnútorný predpis č. 16/2015 Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2005 Imatrikulačný a promočný poriadok UK.

Vnútorný predpis č. 15/2015 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 25/2014 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016.

2014

Vnútorný predpis č. 25/2014 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2015/2016 prílohy č. 1-13

Vnútorný predpis č. 8/2014 - Smernica rektora UK v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 3/2011 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2

Vnútorný predpis 4/2014 - Smernica rektora UK v Bratislave, dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 3/2011 Smernici rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá  upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniachUniverzity Komenského v Bratislave.

2013

Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave

Vnútorný predpis č. 8/2013 - Študijný poriadok UK v Bratislave schválený akademickým senátom UK, účinný  od 1. septembra 2013.

Vnútorný predpis č. 6/2013
Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 (úplné znenie)

Vnútorný predpis č. 3/2011 Smernica rektora UK v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave medzi fakulty a kritériá prideľovania ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 4/2010 - Smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu Univerzity Komenského v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva cenník poskytovaných služieb

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2010 Smernici rektora UK - cenník služieb poskytovaných Archívom UK