Bratislavské právnické fórum

Bratislavské právnické fórum je tradičná každoročná medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva, a to multiodborového charakteru prepojujúca právnu teóriu s praxou. Prvýkrát sa uskutočnila na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2013.

 

Hlavným cieľom podujatia je výmena, komparácia a syntéza poznatkov, informácií a názorov o právnom vývoji v daných oblastiach, jeho ďalšom smerovaní  a rozvoji v budúcom období. Zámerom je diskusia o aktuálnych odborných celospoločenských témach. Konferencia je zároveň signálom o existencii nesporného záujmu o pozitívne ovplyvňovanie právneho vývoja, o prepojenie vedy s praxou a predovšetkým o vytvorenie platformy pre diskusiu o zásadných odborných otázkach celospoločenského dosahu. S uvedeným cieľom je konferencia organizovaná v úzkej spolupráci so stavovskými organizáciami, verejnými inštitúciami a zahraničnými partnermi.

 

Vedecká konferencia sa v roku 2015 uskutočňuje pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica s ústrednou témou „Právne a spoločenské nástroje na efektívnejšie a dôveryhodnejšie súdnictvo", a to pri príležitosti 105. výročia narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenského práva prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc., ktorý pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave a je autorom mnohých nadčasových právnych myšlienok. Vedecká konferencia bude zahájená v piatok 9.10.2015 plenárnym zasadnutím v historickej aule UK, na ktorom vystúpia poprední predstavitelia Slovenskej republiky, Európskej únie a renomovaní domáci a zahraniční odborníci.  V popoludňajších hodinách nadviaže na plenárne zasadnutie rokovanie 12 tematicky zameraných sekcií, ktoré bude pokračovať aj druhý deň v sobotu 10.10.2015, v rámci ktorých vystúpia s príspevkami prihlásení účastníci konferencie.

 

Komplexné informácie sú zverejnené na konferenčnom portáli www.lawconference.sk/bpf