Konzultanti

Nasledovní pedagógovia (rozdelení podľa odborového zamerania) prislúbili, že budú študentom nápomocní ako konzultanti prác ŠVOČ v akademickom roku 2016/2017.

Na základe individuálnej dohody s príslušným pedagógom Právnickej fakulty UK, si študent môže dohodnúť konzultanta aj mimo zverejneného zoznamu.

Témy (resp. názvy) prác SVOČ nie sú prísne stanovené, študent si tému svojej práce určí po konzultácii so svojim konzultantom. Študent je počas tvorby práce povinný konzultovať zameranie a obsah svojej práce, kedže prácu zostavuje pod vedením zvoleného konzultanta.


KATEDRA MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

1. Ochrana osôb v prípade katastrof (Protection of persons in the event of disasters)

2. Imunita zástupcov štátu pred cudzou trestnou jurisdikciou (Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction)

3. Následné dohody a prax vo vzťahu k medzinárodným zmluvám (Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties)

4. Predbežné vykonávanie (Provisional application of treaties)

5. Identifikácia medzinárodného obyčajového práva (Identification of customary international law)

6. Ochrana atmosféry (Protection of the atmosphere)

7. Zločiny proti ľudskosti (Crimes against humanity)

8.  Ius cogens (Jus cogens)

KATEDRA FINANČNÉHO PRÁVA

JUDr. Mária Duračinská, CSc.

1. Právne nástroje EÚ na zamedzenie vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a znižovaniu daňovej povinnosti.

2. Rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v oblasti zneužívania dani z príjmov právnických osôb.

JUDr. Ing. Kačaljak, PhD.

1. téma z oblasti daňového práva, ktorú si študent môže individuálne dohodnúť

Mgr. Koroncziová, PhD.

1. téma z oblasti daňového práva, ktorú si študent môže individuálne dohodnúť

JUDr. Heseková, PhD.

1. téma z oblasti práva finančného trhu, ktorú si študent môže individuálne dohodnúť.

KATEDRA OBCHODNÉHO A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA

1. Nové formy akciových spoločností v slovenskom práve

2. Kríza spoločnosti a zachovanie kapitálu v kapitálových spoločnostiach

3. Hospodársky význam zmenky vo frankofónnych krajinách

4. Odborná starostlivosť štatutára versus podnikateľský úsudok

KATEDRA OBČIANSKEHO PRÁVA

prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

1.      Susedské vzťahy

KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

1. Drony na pracovisku                                                                                                                           /úprava dronov v právnom poriadku SR a ich využitie na pracovisku, najmä z pohľadu ochrany súkromia zamestnancov/


2. Právny status vodičov Uberu                                                                                                           /analýza právneho postavenie vodičov Uberu z pohľadu pracovného práva optikou recentnej judikatúry súdov z Veľkej Británie a USA/ 


3. Sociálna zodpovednosť podnikov (Corporate Social Responsibility)
/charakteristika, úloha a význam CSR z pohľadu Medzinárodnej organizácie práce, EÚ a vplyv na slovenské pracovné právo/ 

4. prípadne iná téma po dohode 

KATEDRA PRÁVNYCH DEJÍN A PRÁVNEJ KOMPARATISTIKY

Doc. PhDr. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M.

1.      Právna zodpovednosť za športové úrazy

2.      Logické chyby argumentácie v právnych dejinách : prípad Slovenského štátu

3.      Najvyšší správny súd (1939-1952)


KATEDRA RÍMSKEKO PRÁVA, KÁNONICKÉHO A CIRKEVNÉHO PRÁVA

1. Litiskontestácia v rímskom formulovom procese

2. Zodpovednosť nájomníka v rímskom práve

3. Vlastnícke právo vo vývoji rímskeho práva

KATEDRA SPRÁVNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA

prof. JUDr. Marián Vrabko, Csc.

1.       Ekonomické a právne aspekty využívania gastrolístkov

Doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD. 

1.    Orgány územnej samosprávy v SR a v ČR (už som dohodnutá so študentom Filipom Vincentom) 

Mgr. Ján Škrobák, PhD.

1.    Analýza skutkovej podstaty priestupku nosenia chladných zbraní na miestach prístupných verejnosti 

JUDr. Matej Horvat, PhD.

1.         Alternatívne sankčné mechanizmy v oblasti správneho trestania 

doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.

1.         Reexport liekov

Mgr. Mária Havelková

1.         Aktuálne perspektívy výkonu správnej exekúcie 

Mgr. Jana Šmelková

1.         Elektronická schránka v podmienkach SR - aplikačná prax

 

-          Ostatní členovia katedry:  téma po dohode s konzultantom

KATEDRA TEÓRIE PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD.

1. Interpretácia právneho úkonu

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

1.Falšovanie umeleckých diel z pohľadu práva

KATEDRA TRESTNÉHO PRÁVA, KRIMINOLÓGIE A KRIMINALISTIKY

doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

- Téma po dohode s konzultantom

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

1. Právny styk s cudzinou v judikatúre sudov.

doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

1. Probácia a mediácia v trestnom konaní.

2. Rekognoskácia príčin postojov sudcov k aplikácii elektronického monitoringu.


    

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.doc</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output></output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output>doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.</output>

<output></output>

KATEDRA ÚSTAVNÉHO PRÁVA

Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

1. Formalizmus v interpretácii a aplikácii práva na slovenských súdoch

JUDr. Marián Giba, PhD.

- Téma po dohode s konzultantom

ÚSTAV EKONOMICKÝCH VIED

Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

1.      Prečo sú rozdiely v ekonomickej úrovni regiónov Slovenska? (téma pre bakalársky študijný program)

2.      Kam smeruje Európska únia (téma pre magisterský študijný program)

Ing. Zdenka Poláková, PhD.

1.      Zelená ekonomika a jej príležitosti pre trh práce na Slovensku (téma pre bakalársky študijný program)

ÚSTAV EURÓPSKEHO PRÁVA

JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.

1.      Zóny voľného obchodu a EÚ

Mgr. Kristína Považanová, PhD.

1.      Zneužitie práva v kontexte medzinárodného a európskeho daňového práva

JUDr. Ondrej Hamuľák, PhD.

1.      Rozsah a limity aplikácie Charty základných práv EÚ voči členským štátom

2.    Princíp vzájomného uznávania v ohrození – postupný odklon od základného ústavného konceptu EÚ

JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

1.      Vplyv európskeho práva na transparentnosť v slovenskom verejnom obstarávaní

Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

1.      Inšpekcia ako nástroj odhaľovania protisúťažného konania

ÚSTAV PRÁVA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

1. Unifikácia používania elektronického podpisu v EU

2. Atribút jedinečnosti pri autorských dielach

3. Elektronický súdny spis a jeho úskalia (kritika)

4. Elektronické hry v rozpore s dobrými mravmi