Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výkonná rada Alumni klubu

Alumni klub je riadený Výkonnou radou, ktorá sa zaoberá dôležitými otázkami týkajúcimi sa činnosti a fungovania klubu. Výkonná rada sa skladá z minimálne 5 a maximálne 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva dekan z radov členov Alumni klubu. Okrem toho výkonná rada zahŕňa aj prezidenta klubu a dekana. Zasadnutie výkonnej rady môže zvolávať prezident klubu alebo dekan. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov a rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Výkonnú radu Alumni klubu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvoria:

 

JUDr. Oszkár Világi

prezident Alumni klubu

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Slovnaft, a. s.

 

prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

tajomník Alumni klubu

splnomocnenec dekana pre vonkajšie vzťahy, ad hoc sudca Európskeho súdu pre ľudské práva

JUDr. Jana Bajánková

predsedníčka Občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

JUDr. Pavol Hrušovský

slovenský politik, bývalý predseda NR SR

Mgr. Martin Magál, LL.M.

partner, Allen & Overy Bratislava, s. r. o.

JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.

managing partner, RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.

partner, G. Lehnert, s. r. o.