Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výkonná rada Alumni klubu

Alumni klub je riadený Výkonnou radou, ktorá sa zaoberá dôležitými otázkami týkajúcimi sa činnosti a fungovania klubu. Výkonná rada sa skladá z minimálne 5 a maximálne 11 členov, ktorých vymenúva a odvoláva dekan z radov členov Alumni klubu. Okrem toho výkonná rada zahŕňa aj prezidenta klubu a dekana. Zasadnutie výkonnej rady môže zvolávať prezident klubu alebo dekan. Výkonná rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov a rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Výkonnú radu Alumni klubu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvorí:

JUDr. Jana Bajánkováčlenka Výkonnej rady Alumni klubu
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.   dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave
JUDr. Pavol Hrušovskýčlen Výkonnej rady Alumni klubu
doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.tajomník Alumni klubu
Mgr. Martin Magál, LL.M.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Jaroslav Ružička, PhD.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.člen Výkonnej rady Alumni klubu
JUDr. Oszkár Világi   prezident Alumni klubu