Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Absencie na povinných sústredeniach (prednáškach) z predmetu Štátoveda

Študenti prvého ročníka externého štúdia


27. 09. 2019 16.40 hod.

Katedra ústavného práva oznamuje, že študenti externej formy štúdia, ktorí sa nedostavili na povinné konzultačné sústredenia (prednášky) z predmetu Štátoveda, si musia tieto absencie primerane nahradiť.

 

V zmysle čl. 13 ods. 5 Študijného poriadku: „Účasť študentov externej formy štúdia na konzultačných sústredeniach je povinná; ak sa študent nezúčastní na jednom konzultačnom sústredení, jeho neúčasť je ospravedlnená a nebráni účasti na skúške, ak si neúčasť nahradí podľa pokynov vyučujúceho pedagóga. O tom, či si druhú a každú ďalšiu neúčasť študenta externej formy štúdia na konzultačnom sústredení alebo jeho časti bude môcť študent nahradiť a o spôsobe nahradenia nad rámec požiadaviek uvedených v informačnom liste predmetu rozhoduje vyučujúci (napr. preskúšanie v rámci konzultačných hodín, písomná previerka, kontrolované samoštúdium)...“

Podľa čl. 13 ods. 6 ďalej: „Študent externej formy štúdia, ktorý mal na konzultačnom sústredení alebo jeho časti z daného predmetu počas semestra neúčasť a vyučujúci mu túto neúčasť neumožnil nahradiť, alebo si ju študent riadne nenahradil podľa pokynov vyučujúceho, nebude z daného predmetu pripustený k hodnoteniu a daný predmet nemôže úspešne absolvovať...“.

 

Na základe citovaných ustanovení katedra oznamuje, že v prípade, ak sa študent nedostavil ani na jedno konzultačné sústredenie, nebude ku skúške pripustený a neúčasť si v tomto prípade nemôže nahradiť.

 

Ak počas semestra dôjde len k jednej absencii, študentovi sa ukladá povinnosť samostatného doštudovania si matérie predmetnej prednášky. V prípade dvoch a troch absencií musia študenti bezodkladne kontaktovať zástupcu vedúceho katedry, doc. JUDr. Mareka Domina, PhD., ktorý im zadá spôsob nahradenia týchto absencií.

 

V prípade neospravedlnených (alebo ospravedlnených a nenahradených) absencií je účasť na záverečnej skúške z predmetu Štátoveda, v zmysle ustanovení Študijného poriadku, vylúčená. Dochádzku na konzultačných sústredeniach katedra dôsledne eviduje.

 

V Bratislave 27. 9. 2019

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

zástupca vedúceho KÚP