Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenie k používaniu právnych predpisov na skúškach v letnom semestri 2018/2019

právne predpisy na skúškach


08. 04. 2019 14.32 hod.

S ohľadom na „Opatrenie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2019 týkajúce sa skúškového obdobia v letnom semestri akademického roka 2018/2019“ žiada Katedra ústavného práva študentov aby vzali na vedomie a rešpektovali nasledovné:

1) Nekomentované právne predpisy (ďalej "povolené dokumenty") je možné používať na skúškach zo všetkých predmetov vrátane predmetov opakovane zapísaných ("prenesených"), s výnimkou predmetov Štátoveda, Ústavné právo I a Politológia pre právnikov, pri ktorých je používanie povolených dokumentov z povahy veci neúčelné;

2) Prečítanie textu právneho predpisu pri ústnej skúške resp. jeho prepis do písomky pri písomnom skúšaní sa nepovažuje za dostačujúci na úspešné absolvovanie skúšky;

3) Povolené dokumenty je možné používať len v tlačenej verzii, nie v elektronickej forme textového súboru. Každý z povolených dokumentov musí byť označený menom a priezviskom študenta; 

4) S výnimkou mena a priezviska študenta povolené dokumenty nesmú obsahovať žiadny text okrem vlastného textu právnej úpravy, najmä žiadne tlačené ani rukou písané komentáre, judikatúru, poznámky či akékoľvek iné texty bez ohľadu na ich obsah. Farebné zvýraznenie textu je dovolené. Za obsah dokumentov zodpovedá výlučne študent;

5) Každý študent si na účely skúšania zabezpečí povolené dokumenty samostatne;

6) Povolené dokumenty budú kontrolované. O spôsobe a forme kontroly budú študenti informovaní na mieste;

7) Okruh povolených dokumentov vyplýva z matérie každého jednotlivého predmetu a rozumejú sa nimi predpisy v účinnom znení. Ide najmä o predpisy, na ktoré odkazujú učebné texty a na ktoré sa odkazovalo a s ktorými sa pracovalo počas výučby, predovšetkým:

 • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.;
 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd;
 • Zakladajúce zmluvy Európskej únie a jej Charta základných práv;
 • Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu;
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. ("konflikt záujmov");
 • Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. (spolupráca NR SR a vlády v záležitostiach EÚ);
 • Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. (preskúmavanie rozhodnutí NBÚ);
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
 • Zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR;
 • Zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR;
 • Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov;
 • Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády;
 • Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa stanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády SR;
 • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ("Volebný kódex");
 • Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani;
 • Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR;
 • Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky;
 • Legislatívne pravidlá vlády (uznesenie vlády č. 164/2016).

 

 

V Bratislave 8. apríla 2019            

 

doc. JUDr. Marián GIBA, PhD.

vedúci Katedry ústavného práva