Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenie k forme záverečnej skúšky z povinných predmetov Ústavné právo, Ústavné právo II a Ústavné právo (Ekonómia a právo) pre letný semester 2018/2019

forma záverečnej skúšky z povinných predmetov


08. 04. 2019 16.04 hod.

S ohľadom na skutočnosť, že Katedra ústavného práva zabezpečuje výučbu rôznych povinných predmetov s označením „Ústavné právo“ v rôznych študijných programoch a rôznou formou, Katedra žiada študentov aby vzali na vedomie nasledujúce pokyny týkajúce sa skúšania v letnom semestri ak. r. 2018/2019:

 

Predmet „Ústavné právo“, študijný program „Právo“, 1. ročník

- ústna forma skúšky

- možnosť používania nekomentovaných právnych predpisov

- úlohou študenta bude zodpovedať "teoretické" otázky vyriešiť praktický (simulovaný) prípad

 

Predmet „Ústavné právo“, študijný program „Právo“, opakovane zapísaný „prenesený“ predmet, 2. ročník

- ústna forma skúšky

- možnosť používania nekomentovaných právnych predpisov

- úlohou študenta bude zodpovedať "teoretické" otázky

 

Predmet „Ústavné právo II“, študijný program „Právo“, opakovane zapísaný „prenesený“ predmet, 3. ročník

- ústna forma skúšky

- možnosť používania nekomentovaných právnych predpisov

- úlohou študenta bude zodpovedať "teoretické" otázky

 

Predmet „Ústavné právo“, študijný program „Ekonómia a právo“

- písomná forma skúšky

- možnosť používania nekomentovaných právnych predpisov

- úlohou študenta bude zodpovedať "teoretické" otázky

 

Uvedené pokyny sa týkajú oboch foriem štúdia (denné aj externé).

 

Rozsah skúšanej matérie je v prípade predmetov Ústavné právo (vrátane opakovane zapísaného predmetu) a Ústavné právo II rovnaký.

 

Pokyny týkajúce sa možnosti a spôsobu používania nekomentovaných právnych predpisov sú súčasťou osobitného oznamu Katedry ústavného práva.

 

 

V Bratislave 8. apríla 2019            

 

 

doc. JUDr. Marián GIBA, PhD.

vedúci Katedry ústavného práva