Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Administratívne trestanie a alternatívne prístupy k riešeniu porušení pravidiel verejného obstarávania

Vedecká konferencia. Dňa 03.12.2020 od 13,00 hod.


21. 11. 2020 13.31 hod.

Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie" Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s účasťou odbornej verejnosti:

"Administratívne trestanie a alternatívne prístupy k riešeniu porušení pravidiel verejného obstarávania"

 

Dátum a čas konania: 03.12.2020 od 13,00 hod.

Termín na registráciu do: 30.11.2020.

Registračný formulár: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-d89zSJdsFNBkDS6QNmnlpNUNjFYVElSVjVJTUlLQ0k1VEZIQVlDVU4xNy4u

Anotácia: Vyšetrovanie porušení právnych predpisov nemôže byť samoúčelné ale musí smerovať k ochrane  verejného záujmu ako takého, náprave protiprávneho konania, či odradeniu od takéhoto správania v budúcnosti. Preventívne účinky sankcií ako takých oslabuje, keď na jednej strane sú sankcie považované za nedostatočné, alebo, na druhej strane, drakonické, nelogické, nespravodlivé a adresáti sa nestotožňujú s existenciou sankčného mechanizmu ako takého. Príspevky prednesené na konferencie budú teda aj hľadať odpovede na otázky, akým spôsobom definovať preventívnu, sankčnú a podpornú stratégiu, ako znižovať množstvo pochybení pri verejnom obstarávaní a pod. 

Organizačné pokyny:

Konferencia prebehne online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Registrujte sa prosím prostredníctvom formuláru; odkazy na formulár nájdete pri jednotlivých údajoch o konferencii.

Konferencie je možné zúčastniť sa aktívne s príspevkom, ale aj bez príspevku a zúčastniť sa diskusie. Prosíme o registráciu všetkých účastníkov konferencie bez ohľadu na to, či sa zúčastnia s príspevkom alebo nie.

Z príspevkov, ktoré autori predložia v písomnom vyhotovení, bude zostavený konferenčný zborník. 

V prípade, ak by ste mali problém s registráciou prostredníctvom formulára, kontaktujte prosím nasledujúcich kolegov: Mgr. Adam Máčaj (adam.macajflaw.uniba.sk) a Mgr. Daniel Zigo (daniel.zigoflaw.uniba.sk) a na účely registrácie uveďte meno a priezvisko, tituly, vysielajúcu organizáciu, e-mailový kontakt, názov a anotáciu príspevku, ak plánujete vystúpiť s príspevkom a či tento príspevok plánujete publikovať. Rovnako ich môžete kontaktovať, ak potrebujete zmeniť údaje v registrácii.