Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dňa 14. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len ,,CIPC“), Mgr. et Mgr. Editou Pfundtner. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a CIPC.


04. 07. 2022 10.11 hod.

 

Dňa 14. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej len ,,CIPC“), Mgr. et Mgr. Editou Pfundtner. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a CIPC (ďalej len ,,Dohoda“). 

Hlavy spolupracujúcich inštitúcií vyjadrili záujem spolupracovať a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov CIPC ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pani riaditeľka sa zhodli na  potrebe hľadania odpovedí na praktické otázky a problémy aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Zároveň obaja potvrdili spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť študentov Právnickej fakulty, ako aj zamestnancov CIPC prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Pán Burda a pani Pfundtner si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

 

Vyššie uvedené ciele Dohody  je možné okrem iného napĺňať zapájaním zamestnancov CIPC do pedagogického procesu v rámci výučby Praf UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov Praf UK. Právnická fakulta môže CIPC ponúknuť školenia a kurzy orientované na rôzne oblasti práva, ako aj poskytnúť pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov Praf UK. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde CIPC, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti a budú mať možnosť vidieť a zažiť výkon činnosti CIPC naživo.

 

Okrem uvedeného sa CIPC a Praf UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

 

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda dostupná TU

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci