Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta UK a Inšpektorát práce Bratislava podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dňa 2. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s hlavnou inšpektorkou práce Inšpektorátu práce Bratislava (ďalej len ,,Inšpektorát práce“) Mgr. Martinou Neckárovou. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a Inšpektorátom práce (ďalej len ,,Dohoda“).


04. 07. 2022 10.44 hod.

 

Dňa 2. júna 2022 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len ,,Praf UK) stretol dekan PraF UK, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., s hlavnou inšpektorkou práce Inšpektorátu práce Bratislava (ďalej len ,,Inšpektorát práce“)  Mgr. Martinou Neckárovou. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráce medzi Praf UK a Inšpektorátom práce (ďalej len ,,Dohoda“).

Dekan Praf UK a hlavná inšpektorka práce Inšpektorátu práce vyjadrili záujem aktívne spolupracovať v oblastiach odborného prieniku a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov Inšpektorátu práce ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pani hlavná inšpektorka práce sa zhodli, že je potrebné, vhodné, ako aj vzájomne prospešné a obohacujúce hľadať odpovede na praktické otázky a problémy, ktoré vzniknú v rámci výkonu činností Inšpektorátu práce, aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Inšpektorátu práce to môže pomôcť pri riešení ich aktuálnych problémov a pre akademikov z Praf UK to môže znamenať reálny námet na napísanie akademickej štúdie, analýzy, práce, článku v zovšeobecnenej podobe bez detailných informácií. Pán Burda a pani Neckárová si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

 

Vyššie uvedené ciele Dohody je možné okrem iného napĺňať zapájaním zamestnancov Inšpektorátu práce do pedagogického procesu v rámci výučby Praf UK, ako účastníkov – aktívnych alebo pasívnych v rámci sekcií medzinárodných konferencií organizovaných Praf UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov Praf UK. Právnická fakulta môže Inšpektorátu práce pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov Praf UK. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde Inšpektorátu práce, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti, skúsenosti.

 

Okrem uvedeného sa Inšpektorát práce a Praf UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

 

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda dostupná TU

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Inšpektorát práce Bratislava podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci