Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dňa 8. júla 2022 sa na pôde Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) stretli hlavy inštitúcií, a to ústredný riaditeľ SOI Mgr. Marcel Suchár a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Praf UK a SOI.


19. 07. 2022 15.35 hod.

Dňa 8.7.2022 sa na pôde Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len ,,SOI“) stretli hlavy inštitúcií, a to ústredný riaditeľ SOI Mgr. Marcel Suchár a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Dôvodom stretnutia bol podpis Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Praf UK a SOI (ďalej len ,,Dohoda“).

 

Dekan Praf UK a ústredný riaditeľ SOI vyjadrili záujem aktívne spolupracovať v oblastiach odborného prieniku a uskutočňovať prepájanie praktických skúseností zamestnancov SOI ako odborníkov v oblasti jej pôsobnosti s teoretickými vedomosťami z akademickej pôdy. Pán dekan aj pán ústredný riaditeľ sa zhodli, že je potrebné, vhodné a pre obe inštitúcie prospešné a obohacujúce hľadať odpovede na praktické otázky a problémy, ktoré vzniknú v rámci výkonu činností zamestnancov SOI, aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. SOI môže využiť potenciál PraF UK  vo forme právnych stanovísk v legislatívnom procese ako aj pri riešení aktuálnych problémov SOI. Pre akademikov z Praf UK  môže spolupráca so SOI znamenať reálny prínos v príprave  námetov na napísanie akademickej štúdie, analýzy, práce, článku v zovšeobecnenej podobe. Zároveň obaja potvrdili spoločný záujem a vôľu rozvíjať hodnotovú orientáciu, profesijnú etiku a vzdelanosť študentov Právnickej fakulty, ako aj zamestnancov SOI prostredníctvom vzájomnej spolupráce. Pán Burda a pán Suchár si uvedomujú povinnosť vysokých škôl vytvárať kreatívne, dynamické a podnetné študijné prostredie, ktoré je otvorené spolupráci a partnerstvu so širšou verejnosťou a povinnosť viesť študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu.

 

Vyššie uvedené ciele Dohody je možné okrem iného napĺňať zapájaním zamestnancov SOI do pedagogického procesu v rámci výučby Praf UK, ako účastníkov – aktívnych alebo pasívnych v rámci sekcií medzinárodných konferencií organizovaných Praf UK, ako aj v rámci školení, konzultácií pri praktickom spracúvaní záverečných prác študentov Praf UK. Právnická fakulta môže SOI ponúknuť školenia a kurzy šité na mieru potrieb SOI, ako aj poskytnúť pomoc pri riešení zložitých právnych otázok prostredníctvom právnych analýz, a to vďaka širokej akademickej obci tvoriacej členov 11 katedier a členov 6 ústavov Praf UK. Praf UK a SOI môžu spolupracovať aj pri formovaní a navrhovaní legislatívneho textu právnych predpisov spadajúcich do kompetencie SOI, resp. aj Praf UK. Ako výhoda vyplývajúca pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde SOI, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti, budú sa môcť podieľať na zavádzaní nových procesov. SOI si tak bude môcť nájsť a vytipovať šikovných študentov, ktorých bude mať záujem zamestnať v rámci SOI po ukončení štúdia. Zároveň ako benefit vyplývajúci z Dohody vie Praf UK poskytnúť SOI priestory Praf UK na organizáciu ich školení, konferencií a iných podujatí, resp. aj poskytnúť priestory telocvične na rôzne tímové/individuálne športy vykonávané zamestnancami SOI.

 

Okrem uvedeného sa SOI a Praf UK dohodli, že budú spolupracovať na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

 

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda dostupná: TU

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Slovenská obchodná inšpekcia podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci