Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta UK a Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len ,,Úrad na ochranu oznamovateľov“) Mgr. Zuzana Dlugošová, podpísali dňa 29. júna 2022 na pôde Praf UK Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“)


04. 07. 2022 10.50 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, (ďalej len ,,PraF UK“), doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., a predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len ,,Úrad na ochranu oznamovateľov“)  Mgr. Zuzana Dlugošová, podpísali dňa 29. júna 2022 na pôde Praf UK Dohodu o vzájomnej spolupráci (ďalej len ,,Dohoda“)

 

Predmetom Dohody je vzájomná spolupráca, a to najmä v oblasti akademického skúmania právnych otázok a problémov súvisiacich s činnosťami v pôsobnosti Úradu na ochranu oznamovateľov, ako aj v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a prípravy absolventov práva na ich povolanie v zmysle poslania Praf UK.

 

Obe zúčastnené strany vyjadrili veľký záujem o vzájomnú spoluprácu, ktorá sa bude uskutočňovať najmä vzájomnými konzultáciami odborníkov každej jednej strany Dohody; informovaním a umožňovaním účasti zamestnancov strán Dohody na odborných a vedeckých podujatiach nimi organizovaných; umožnením spoločnej výskumnej činnosti odborníkov strán Dohody vo všetkých oblastiach pôsobnosti Úradu na ochranu oznamovateľov a pod. Okrem uvedeného Praf UK a Úrad na ochranu oznamovateľov budú vzájomne spolupracovať najmä na rôznorodých vedeckých projektoch a grantoch a pri riešení grantových projektov v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti pôsobnosti strán Dohody.

 

Dekan Praf UK, ako aj predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov vyjadrujú potrebu prepojenia teoretických vedomostí získaných na akademickej pôde s praktickými skúsenosťami a vedomosťami dosiahnutými zamestnancami na Úrade na ochranu oznamovateľov ako odborníkov v oblasti jeho pôsobnosti. Ako výhoda a benefit vyplývajúci pre študentov z predmetnej Dohody je možnosť zúčastniť sa stáží na pôde Úradu na ochranu oznamovateľov, v rámci ktorých študenti získajú praktické zručnosti, znalosti, budú sa môcť podieľať na riešení prípadných podnetov a budú mať možnosť vidieť a zažiť výkon činnosti Úradu na ochranu oznamovateľov. Zároveň si Úrad na ochranu oznamovateľov si uvedomuje  potrebu hľadania odpovedí na praktické otázky a problémy aj prostredníctvom nezávislej akademickej obce. Je to vzájomne prospešný vzťah, ktorý odôvodňuje uzavretie predmetnej Dohody.

 

Spolupráca má veľký potenciál a budúcnosť pre obe strany Dohody.

Dohoda dostupná TU

Tlačová správa: Právnická fakulta UK a Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podpísali Dohodu o vzájomnej spolupráci