Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIA K OPRAVNÝM TERMÍNOM PRI PREDMETE VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V SÚKROMNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH PRE BC. STUPEŇ ŠTÚDIA DENNÍ (BPRV17)


12. 05. 2023 14.06 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

i n f o r m u j e

 

o termínoch opravného PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA  pri predmete Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch pre bc. stupeň štúdia denní (bPRV17):

Opravné termíny priebežného hodnotenia sa uskutočnia v letnom semestri ak. roka 22/23:

·        dňa 19.05.2023 o 16:00 hod. Miestnosť 601 NB.

·        dňa 02.06.2023 o 16:00 hod. Miestnosť AMF.

 

Študenti môžu v zmysle študijného poriadku využívať len nekomentované právne predpisy v listinnej forme. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK