Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete Hospodárske právo v LS 2023/2024_denné bc. štúdium


18. 02. 2024 20.12 hod.

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Hospodárske právo.

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia predmetu a zodpovedá maximálne 51 bodom, je možné získať nasledovne:

·    40 bodov je možné získať za (písomku, resp. zadanie cez otvorené/testové otázky) vo vopred stanovenom termíne v zmysle ŠP PraF UK, informácie budú včas na webe KOPHP v časti aktuality

·         11 bodov je možné získať počas semestra za aktivitu na hodine (zapájanie sa do diskusie ad hoc na seminári, vypracovanie zadaní podľa pokynov vyučujúceho alebo iná forma prezentácie vedomostí z predmetu)

Opravné termíny PH sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku sa budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Hospodárske právo, t. j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." Podľa ods. 13 čl. 3 Študijného poriadku:  Ak študent pri priebežnom hodnotení nesplní kritériá na absolvovanie predmetu stanovené v informačnom liste predmetu (napr. nedosiahne dostatočný počet bodov potrebných na absolvovanie predmetu), hodnotí sa známkou FX a má právo na dva opravné termíny, pri opakovane zapísanom predmete má študent právo na dva opravné termíny. Hodnotenie FX podľa predchádzajúcej vety sa eviduje najneskôr k poslednému dňu výučbovej časti daného semestra.

Minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať z priebežného hodnotenia, aby ste mohli pristúpiť k ústnej skúške, je 30 bodov.

Prajeme Vám veľa úspechov!

Kolektív KOPHP PraF UK