Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete Obchodné právo 1 v ZS 2023/2024


18. 09. 2023 20.31 hod.

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Obchodné právo 1.

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia predmetu a zodpovedá maximálne 51 bodom, je možné získať nasledovne:

•       36 bodov je možné získať za prierezovú prípadovú štúdiu na záver semestra

•       15 bodov je možné získať počas semestra nasledujúcim spôsobom:

                              o 10 bodov je možné získať za aktivitu na hodine, z toho 5 bodov je možné získať za vypracovanie priradenej prípadovej štúdie a prezentácie jej riešenia na seminári.

                                o 5 bodov je možné získať za priebežné testy, ktoré budú prebiehať na platforme Moodle každý týždeň po prednáške.

Test bude každý týždeň otvorený v stredu od 09:00 a uzatvorí sa v pondelok o 09:00 ráno. Predmetom testu bude téma, ktorá bola na prednáške a bude predmetom seminára. Na teste Vám bude pridelených 10 otázok náhodným výberom z banky otázok, systém testu sú otázky s viacerými možnosťami a na vyriešenie testu máte 10 minút. Test na konkrétnu tému môžete absolvovať len jedenkrát. Testy budú každý týždeň dostupné v tejto Moodle skupine: Obchodné právo 1 – priebežné testovanie: https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2248. Prihlásenie do skupiny bude možné od stredy 20.09.2023 od 09:00, kedy Vám bude sprístupnený aj prvý test. Na prihlásenie sa do Moodle skupiny nepotrebujete žiadne heslo. Testy nie je možné písať dodatočne.

Opravné termíny PH sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku sa budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Obchodné právo 1, t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr."

Minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať z priebežného hodnotenia, aby ste mohli pristúpiť k ústnej skúške, je 30 bodov.

Prajeme Vám veľa úspechov!

Kolektív KOPHP PraF UK