Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia k spôsobu priebežného hodnotenia na predmete Obchodné právo 2 v LS 2023/2024_denné bc. štúdium


18. 02. 2024 19.26 hod.

KOPHP PraF UK si Vás dovoľuje informovať ohľadom spôsobu hodnotenia na predmete Obchodné právo 2.

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia predmetu a zodpovedá maximálne 51 bodom, je možné získať nasledovne:

•               31 bodov je možné získať za prierezovú prípadovú štúdiu na záver semestra

•               20 bodov je možné získať počas semestra nasledujúcim spôsobom:

                                o 10 bodov je možné získať za aktivitu na hodine, z toho 5 bodov je možné získať za vypracovanie priradenej prípadovej štúdie a prezentácie jej riešenia na seminári.

                                o 10 bodov je možné získať za priebežné testy, ktoré budú prebiehať na platforme Moodle každý týždeň.

 

Test bude každý týždeň otvorený v stredu od 09:00 a uzatvorí sa v pondelok o 09:00 ráno. Predmetom testu bude téma, ktorá je v konkrétnom týždni predmetom prednášky a bude predmetom seminára. Na teste Vám bude pridelených 10 otázok náhodným výberom z banky otázok, systém testu sú otázky s viacerými možnosťami a na vyriešenie testu máte 10 minút. Test na konkrétnu tému môžete absolvovať len jedenkrát. Testy budú každý týždeň dostupné v tejto Moodle skupine: Obchodné právo 2 – priebežné testovanie: https://moodle.uniba.sk/course/view.php?id=2771. Prihlásenie do skupiny bude možné od stredy 21.02.2024 od 14:00, kedy Vám bude sprístupnený aj prvý test. Na prihlásenie sa do Moodle skupiny nepotrebujete žiadne heslo. Testy nie je možné písať dodatočne.

Opravné termíny PH sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku sa budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Obchodné právo II, t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." Podľa ods. 13 čl. 3 Študijného poriadku:  Ak študent pri priebežnom hodnotení nesplní kritériá na absolvovanie predmetu stanovené v informačnom liste predmetu (napr. nedosiahne dostatočný počet bodov potrebných na absolvovanie predmetu), hodnotí sa známkou FX a má právo na dva opravné termíny, pri opakovane zapísanom predmete má študent právo na dva opravné termíny. Hodnotenie FX podľa predchádzajúcej vety sa eviduje najneskôr k poslednému dňu výučbovej časti daného semestra.

Minimálny počet bodov, ktoré je potrebné získať z priebežného hodnotenia, aby ste mohli pristúpiť k ústnej skúške, je 30 bodov.

Prajeme Vám veľa úspechov!

Kolektív KOPHP PraF UK