Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia o predštátnicovom seminári z obchodného práva


05. 06. 2023 17.39 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

i n f o r m u j e

 

o predštátnicovom seminári z obchodného práva venovanému diskusii o témach, obsahu a forme štátnej skúšky (mPRV17), ktorý sa bude konať dňa 09.06.2023 (piatok) od 9.00 hod. online prostredníctvom MS TEAMS.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0OTNlMWYtYjVjNi00Y2U0LTkzZTUtYmRlOGQ1YTlkOTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22150c53c1-7b3c-47eb-ac43-b58ba13cd7b7%22%7d

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK