Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAM K REALIZÁCII PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA Z OBP I_DENNÁ FORMA_ZS 23-24


20. 11. 2023 14.30 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

i n f o r m u j e 

o spôsobe realizácie PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA v časti prierezovej prípadovej štúdie pri predmete Obchodné právo 1 pre bc. stupeň štúdia: 

Priebežné hodnotenie prierezovou prípadovou štúdiou sa uskutoční v zimnom semestri ak. roka 23/24 individualizovanou listinnou formou počas seminárov v týždni od 04.12.2023 do 09.12.2023. 

Študenti majú na vypracovanie prierezovej prípadovej štúdie 60 min. a môžu v zmysle študijného poriadku využívať len nekomentované právne predpisy v listinnej forme.

Súhrnne k hodnoteniu:

Minimálny počet bodov z priebežného hodnotenia, ktorý je podmienkou pre postup na ústnu skúšku je 30 bodov.

Priebežné hodnotenie, ktoré tvorí 51% celkového hodnotenia predmetu a zodpovedá maximálne 51 bodom, je možné získať nasledovne:

•       36 bodov je možné získať za prierezovú prípadovú štúdiu na záver semestra

•       15 bodov je možné získať počas semestra nasledujúcim spôsobom:

         o 10 bodov je možné získať za aktivitu na hodine, z toho 5 bodov je možné získať za vypracovanie priradenej prípadovej štúdie a prezentácie jej riešenia na seminári.

         o 5 bodov je možné získať za priebežné testy, ktoré budú prebiehať na platforme Moodle každý týždeň po prednáške.

Ústna skúška tvorí 49% z celkového hodnotenia.

KOPHP dáva poslucháčom do pozornosti aj skutočnosť, že opravné termíny sa v súlade s čl. 13 Študijného poriadku budú realizovať v stanovených termínoch, ktoré budú zverejnené v systéme v AIS 2 (bude potrebné sa na ne riadne prihlásiť), a to na celú časť priebežného hodnotenia predmetu Obchodné právo I, t.j. za vypracovanie zadania bude možné získať 51b s odkazom na ods. 4 predmetného článku v znení: "Opravné termíny nahrádzajú priebežné hodnotenie ako celok, preto sa k ich výsledku nepripočítavajú body, ktoré študent získal v priebežnom skúšaní skôr." 

KOPHP dáva do pozornosti aj nasledovné ustanovenia Študijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v aktuálnom znení (ďalej len "Študijný poriadok") ako aj ďalšie skutočnosti:

Podľa ods. 9 čl. 11 Študijného poriadku: Pri hodnotení študijných výsledkov je v skúšanom predmete skúšaný obsah tohto predmetu v súlade s informačným listom predmetu. Znenia základných otázok alebo zadaní, ktoré si študent náhodne vyberá alebo ktoré sú mu v zadané, sa musia týkať iba skúšaného predmetu. V primeranej miere môže pedagóg skúšať aj ďalšie inštitúty a súvislosti, ktoré sú potrebné na pochopenie a vysvetlenie obsahu skúšaného predmetu. 

Podľa ods. 10 čl. 11 Študijného poriadku:  Ak študent pri hodnotení študijných výsledkov alebo jeho časti v rámci predmetu preukázateľne podvádzal, hľadí sa na neho, ako keby túto kontrolu štúdia (skúšania) alebo jej časť neabsolvoval úspešne; pri časti priebežného hodnotenia nezíska za ňu žiadny bod a pri semestrálnej skúške bude hodnotený známkou FX. Takéhoto študenta pedagóg môže vykázať z miestnosti, v ktorej sa koná hodnotenie študijných výsledkov.

Podľa ods. 1 čl. 15 Študijného poriadku: Študenti majú právo pri všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov vrátane hodnotenia predmetov štátnej skúšky používať nekomentované právne predpisy v písomnej forme, nahliadať do nich a narábať s nimi počas skúšania i v čase určenom na prípravu.

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK