Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň


01. 12. 2017 09.08 hod.

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA 
Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

Program medzinárodnej vedeckej konferencie

Právna ochrana veriteľov 

Organizovanej v rámci riešenia vedecko-výskumného projektu VEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied č. 1/0907/16 pod názvom „Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“

Bratislava, 8. decembra 2017

08.30 – 09.00 Registrácia

09.00 – 10.30 Blok I.

 

09.00 – 09.05 Otvorenie medzinárodnej vedeckej konferencie – príhovor dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.

 

09.05 – 09.15 Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave

Zvýhodňovanie veriteľa, poškodzovanie veriteľa – test legislatívnej a aplikačnej využiteľnosti skutkových podstát

 

09.15 – 09.25 Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – JUDr. Andrej Beleš – JUDr. Ján Šanta, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave / GP SR – Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR

Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku – aktuálna rozhodovacia činnosť súdov

 

09.25 – 09.35 Doc. Dr. Imre Németh, PhD., LL.M., Faculty of Law, Széchenyi István University

Hungarian model of creditors´ protection from a criminal law perspective

 

09.35 – 09.45 Doc. JUDr. Sergej Romža, PhD., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Subvenčný podvod – aktuálne interpretačné a aplikačné problémy

 

09.45 – 09.55 Doc. JUDr. PhDr. Ing. Michael Siman, PhD., D.E.A., Paneurópska vysoká škola, Fakulta Práva v Bratislave

Účinnosť úniových procesných nástrojov pri vymáhaní pohľadávok

 

09.55 – 10.05 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. – Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc., Právnická fakulta UK v Bratislave

Ekonomická podstata vzťahu veriteľ a dlžník na úrovni podniku

 

10.05 – 10.25 Diskusia

 

10.30 – 11.00 Coffee break

 

11.00 – 12.30 Blok II.

 

11.00 – 11.10 Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave

Vybrané úpadkové trestné činy v komparácii s niektorými štátmi Európskej únie

 

11.10 – 11.20 Doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe

Trestněprávní ochrana věřitele v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky

 

11.20 – 11.30 JUDr. Denisa Hamranová, Právnická fakulta UK v Bratislave

Insolvenčné návrhy šikanózneho charakteru - komparácia slovenskej a českej právnej úpravy

 

11.30 – 11.40 JUDr. Gábor Hulkó, PhD., Faculty of Law, Széchenyi István University

Prevod obchodného podielu na právnickú osobu vo vzťahu trestného činu nekalej likvidácie

 

11.40 – 11.50 JUDr. Marek Kordík, PhD. LL.M., Právnická fakulta UK v Bratislave

Úpadkové trestné činy a ich dokazovanie právnickej osobe

 

11.50 – 12.00 JUDr. Peter Lukáčka, PhD., Právnická fakulta UK v Bratislave

Perspektívy ochrany veriteľov v kontexte aktuálnych zmien Obchodného zákonníka

 

12.00 – 12.10 JUDr. Jakub Ľorko, PhD. – Mgr. Stanislav Mihálik, Právnická fakulta UK v Bratislave

Analýza trestného činu skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie

 

12.10 – 12.30 Diskusia

 

12.30 – 13.30 Lunch

 

Vedeckí garanti konferencie:

Doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie:

Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
JUDr. Jakub Ľorko, PhD.
JUDr. Eva Sihelniková
Mgr. Anna Belkina
Mgr. Natália Hangáčová
Mgr. Stanislav Mihálik