Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce informácie pre písomnú skúšku - Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva


21. 05. 2023 14.03 hod.

Počas všetkých foriem skúšania z predmetu Základy práva Európskej únie možno mať k dispozícii nekomentované právne predpisy v tlačenej forme alebo v elektronickej forme.

Právne predpisy v tlačenej forme môžu obsahovať zvýraznenia, podčiarknutia, záložky ale v žiadnom prípade žiadne poznámky, odkazy, vlepené alebo vložené texty alebo iné spôsoby doplnenia alebo komentovania textu. 

Za takúto poznámku sa nepovažuje vyznačenie výlučne zmeny na základe neskoršej novely právneho predpisu. 

Právne predpisy v elektronickej forme musia byť uložené na dátovom nosiči zariadenia, ktoré bude v čase skúšky odpojené od internetovej siete, ako aj s vypnutým pripojením WiFi a BlueTooth. Počas skúšky musia mať študenti vypnuté všetky zariadenia určené na zobrazovanie údajov a komunikáciu iné, ako tie, ktoré dovoleným spôsobom používajú na skúšku.

Právne predpisy v elektronickej forme môžu študenti používať len vo formáte PDF tak ako boli zverejné v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na webovom sídle inštitúcie Európskej únie alebo na webovom sídle PraF UK alebo prostredníctvom moodle. 

Dokuemt vo formáte PDF môže obsahovať zvýraznenia, podčiarknutia, záložky ale v žiadnom prípade žiadne poznámky, odkazy, vlepené alebo vložené texty alebo iné spôsoby doplnenia alebo komentovania textu. 


Dozor môže od študentov požadovať, aby odložili študenti všetky zariadenia, iné ako tie, ktoré dovolene používajú na skúšku, ako aj dokumenty a poznámky, na miesto mimo dosahu študentov.

Počas skúšky nesmie mať študent otvorené žiadne iné dokumenty alebo súbory, ako tie, ktoré dovolene používa počas skúšky.

Použitím počítača alebo tabletu študent berie na vedomie a súhlasí, aby dozor konajúci pedagógovia preskúmali jeho obsah na účely dodržiavania pravidiel používania tohto zariadenia počas skúšky. 

Počas skúšky musia mať študenti maximalizovaný jas obrazovky na zobrazovacích zariadeniach a nesmú používať zariadenie, ktorého povrchová úprava obrazovky alebo iný filter neumožňuje čítanie obsahu obrazovky z väčšej vzdialenosti alebo inak ako z priameho pohľadu.