Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Otvorená výzva na publikovanie odborných článkov


05. 03. 2024 12.52 hod.

Otvorená výzva na publikovanie odborných článkov

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov prináša možnosť študentom a študentkám publikovať odborný článok v recenzovanom zborníku študentských príspevkov Vybrané otázky medzinárodného práva, č. 5 (2024). Odborný článok by sa mal zamerať na aktuálne otázky a výzvy z prostredia medzinárodného a európskeho práva a zahŕňať vlastný prínos vo vybranej oblasti.

Uvítame príspevky predovšetkým na vybranú tému z oblastí:

· Medzinárodné právo verejné

· Medzinárodné právo súkromné

· Ochrana ľudských práv a základných slobôd

· Právo Európskej únie

Jazyk príspevkov: slovenský alebo anglický jazyk

Rozsah príspevkov: 10-15 strán (1800 znakov na stranu) pričom do tohto rozsahu sa nezapočítava zoznam použitej literatúry

Formálne náležitosti: odborný článok smusí spĺňať všetky formálne náležitosti stanovené vnútornými predpismi univerzity a fakulty pre spracovanie záverečných prác

Pri spracúvaní témy môže študent alebo študentka kontaktovať členky/členov katedry za účelom konzultácie zvolenej témy.

Termín na odovzdanie: 5. máj 2024

Vaše príspevky prosím posielajte na adresu: petra.paluchova@flaw.uniba.sk

Pri posudzovaní odborného článku sa prihliada najmä̈ na nasledovné skutočnosti:

· originalita článku

· odborné spracovanie článku (zahŕňa vlastný́ prínos autora);

· dodržanie formálnych náležitostí.

Vybrané príspevky bude, v prípade záujmu autorov, možné prezentovať na študentskom sympóziu, ktoré katedra zorganizuje v závere letného semestra akademického roka. Vybraní autori a vybrané autorky odborných článkov budú následne kontaktovaní s ďalšími informáciami.

V prípade ďalších otázok sa prosím neváhajte na nás obrátiť.

Tešíme sa na Vaše príspevky!