Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uznávanie výučby od 1. 9. 2017

oznam pre študentov denného aj externého štúdia


01. 09. 2017 00.00 hod.

Od 1. septembra 2017 je účinná nová úprava uznávania výučby bez potreby podať žiadosť o uznanie absolvovania výučby.

Podľa čl. 11 ods. 2 Študijného poriadku:

Zapísaný povinný predmet, ktorý študent absolvoval neúspešne, si môže zapísať počas štúdia ešte raz (spravidla v nasledujúcom roku štúdia). Študent musí absolvovať výučbu tohto predmetu od začiatku, ibaže sa študentovi uzná výučba absolvovaná študentom v predchádzajúcom akademickom roku. Študentovi sa uzná absolvovaná výučba bez osobitnej žiadosti, ak:

a) študent absolvoval výučbu v rozsahu, ktorý zaručuje dostatočnú prípravu na absolvovanie skúšania z daného predmetu a zároveň splnil podmienky účasti na výučbe alebo náhrady neúčasti na výučbe stanovené týmto študijným poriadkom tak, aby mohol úspešne absolvovať predmet,

b) neabsolvovanie opätovnej výučby nekomplikuje realizáciu priebežného skúšania alebo kombinovaného skúšania a

c) dekan nerozhodol o neuznaní absolvovanej výučby študentom.

Splnenie podmienok podľa písm. a) a b) preskúmava zástupca vedúceho katedry.

Dekan môže rozhodnúť na návrh vedúceho katedry alebo zástupcu vedúceho katedry, a to vo vzťahu ku konkrétnemu študentovi, skupine študentov alebo vo vzťahu k určitému predmetu alebo skupine predmetov, že absolvovaná výučba sa neuznáva. Rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety oznámi študijné oddelenie prostredníctvom oznamu na webovom sídle fakulty, oznamu na informačnej tabuli študijného oddelenia, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Toto rozhodnutie je konečné a nie sú proti nemu prípustné opravné prostriedky.