Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Celoživotné vzdelávanie na Právnickej fakulte UK

Právnická fakulta UK poskytuje ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo, za účelom prehĺbenia odborných vedomostí právnikov a absolventov iných vysokých škôl.


02. 03. 2017 14.14 hod.

Celoživotné vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy a  činnosti vysokých škôl.

Za účelom prehĺbenia a rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov, ako aj absolventov iných vysokých škôl, uskutočňuje Právnická fakulta ďalšie vzdelávanie vo vednom odbore právo.

Cieľom ďalšieho vzdelávania je oboznámiť účastníkov s najnovšími teoretickými poznatkami z oblasti vied o práve, rozšíriť  ich vedomosti o poznatky z niektorých  príbuzných, príp. nových vedných disciplín a prehĺbiť ich odbornú špecializáciu vo vybraných odvetviach práva.

Bližšie informácie poskytne Oddelenie ďalšieho vzdelávania, rigorózneho konania, organizácie vedeckých a odborných podujatí a vzťahov s odbornou verejnosťou:

č. dv.: 224 SB, 224A SB, 420 SB

tel.č.: 592 44 190

e-mail: czvflaw.uniba.sk

 

Bližšie informácie a ponuka kurzov
 
Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika