Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Branislava Fábryho, PhD.

29. marca 2019 (piatok) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)


12. 03. 2019 13.02 hod.Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 29. marca 2019 (piatok) o 14.00 hod.  v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Bioetika a právo“

a verejná habilitačná prednáška

JUDr. Branislava Fábryho, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry teórie práva a sociálnych vied,

na tému

„Ľudský genóm a ľudská dôstojnosť“,  

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.