Habilitačná prednáška JUDr. Petra Molitorisa, PhD.

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU


11. 09. 2017 10.49 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Konsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Petra Molitorisa, PhD.,

pedagóga z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Fakulty verejnej správy, Katedry verejnoprávnych disciplín,

na tému:

Dokazovanie vo veciach správneho trestania“,

v odbore 3.4.4. správne právo.